Bernāne Valentīna

Bernāne Valentīna (30.10.1930.-21.03.1995.)
Bernane ValentinaDundagas Kultūras nama vadītāja, jauktā kora un drāmas an­sambļa darba veicinātāja.
Dzimusi Krāslavas rajona Andzeļu ciemā zemnieku ģimene. Beigusi Ez­ernieku vidusskolu (1947.) un Maltas sovhoztehnikumu (1950.). Zootehniķe Rēzeknes rajona lauksaimniecības noda­ļā (1950.), agrozookursu vadītāja Dundagas rajona lauksaimmecibas no­daļā (1951. XII — 1952. V), patronēto bērnu inspektore Dundagas rajona izglītī­bas nodaļā (1952. V — 1953. IX), Dundagas kultūras nama direktore (1963. 9. III — 1993. 15. I). Saspringtais, 30 gadus ilgais darbs kultūras namā no­pietni iedragāja veselību. Mirusi Tal­su slimnīcā, apglabāta Anstrupes jau­najos kapos.
Apbalvota ar PSRS kultūras mi­nistrijas Goda rakstu, ar Vissavienī­bas nozīmi “Teicamnieks kultūras darbā”, ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas Goda rakstu, ar Em. Melngaiļa tautas mākslas nama Goda rakstu.
Mūža lielāko daļu dzīvojusi Dun­dagā. 11 gadi pagājuši, iepazīstoties ar Dundagas cilvēkiem, 30 gadi atdoti kultū­ras darbam. Saliedēja ap sevi darbīgu kolektīvu: noformētājus, mākslinie­ciskās daļas vadītājas, pulciņu vadī­tājus, kultūras nama padomes locek­ļus. Prasmīgi organizējot darbu, panāca, ka telpas, ko 1963. gadā saņēma nožēlojamā stāvokli un izskatā, kļuva mājīgas un labi iekārto­tas. Kopā ar nelielo kolektīvu dažu gadu laikā pārvērta nama telpas un izvērsa tajās tik aktīvu darbību, kādu 14 iepriekšējos gados nebija mācēju­ši mainīgie 17 direktori. Daudz mācījusies patstāvīgi, vērojot kultūras na­mus citur Latvijā, kā arī Kazaņā, Moldāvijā, Gruzijā.
Par aktīvu darbu Dundagas kultūras nams jau 1970. gadā izpelnījās teicama kolektīva goda nosaukumu. 1985. gadā namā darbojās vairāk nekā 300 pašdarbnieku 10 dažādos kolektīvos. Aktīvi strādāja jauktais koris, drāmas ansamblis, lietišķās mākslas pulciņš, vairāki deju kolektīvi, daiļlasītāji, sieviešu, vokālais ansamblis, deju or­ķestris. Direktores darba stilā bija prasīgums un reizē lielas rūpes par katru pašdarbības kolektīvu. Sevišķi rūpējās par kori un kora mēģināju­miem, bija ar to kopā visos koncer­tos, skatēs un dziesmu svētkos
Par labiem panākumiem kultūras nams no ministrijas un vietējām iestādēm saņēma materiālu atbalstu: flīģeli Estonia, 50 krēslu un citas mēbeles, logu aizkarus, radioaparātu, autobusu RAF, brīvu autotransportu, tērpus koristiem un dejotājiem. Ieda­lītos naudas līdzekļus direktore izlietoja ļoti saimnieciski. Kultūras mi­nistrija uzticēja priekšzīmīgajam namam republikas mēroga, pasāku­mus: Kr. Barona 150. dzimšanas dienas svinību organizēšanu, republikas, kultūras darbinieku seminārus Dundagā.

Avots: Banga (1995.)

Ar saimnieces tiesībām (1980.)
Ar saimnieces tiesībām (Cīņa, 30.10.1980.)
Advertisements

One response to “Bernāne Valentīna

  1. Atpakaļ ziņojums: Par pasākumiem kultūras darba uzlabošanā Dundagā (1983.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s