Leģendas par Dundagas pili (1932.)

Laikraksta “Dailes Magazīna” 1932.gada jūlija numurā publicētas leģendas par Dundagas pili.

“Dailes Magazīna”, Nr. 9, (15.07.1932.)
Leģendas par Dundagas pili
Skaists un ir vecais Dundagas pils dārzs. Sirmie ozoli un liepas klusu izstiepj zaru rokas un vilina nogurušo ceļinieku pasapņot spirdzinošā pavēni. Apūdeņojumu rāmajā līmenī atspīd vecā Dundagas pils, kuras klusās krēslainās zāles un drūmie pagrabi mēmi glabā senās pagātnes teiku. Pils ziemeļpusē virs mazās vārtu velves divas asis augstu mūri redzams uz āru padevies akmens kur vecos laikos stāvējis Dievmātes tēls.
Kad vakars jau nolaidies pār parka kokiem un no ūdeņiem klusi kāpusi migla, reiz Dundagas pils logos sveces atkal vēstījušas, ka pils zālēs notiek dzīres. Bruņinieki ar dāmām no apkārtējām pilīm ieradušies viesoties pie toreizējā pils īpašnieka bruņinieka Maideļa.
Atskanējusi mūzika, un dzīres sākušās. Dāmas savos garajos ģērbos, augstajām galvas rotām matos, lēni slīdējušas dejā ar jaunākiem kavalieriem. Viesu daudzums un asprātīgās sarunas bij zeme, ka līksme būs liela. Dažas dāmas nama tēva pavadībā aplūkoja lieliski izgreznotās pils telpas, no kuru sienām uz apmeklētāju sastingušas noraudzījās Maideļa senču sejas biezos zeltītos rāmjos.
Kaktos novietotās senču bruņas, pie sienām ieroči un vapeņi mēmi atgādināja priekšgājēju uzvaras un slavu.
Te pēkšņi viesu starpā izcēlās troksnis un dzirdējās bargas balsis. Kāds no viesiem bruņiniekiem bij sanācis strīdā ar pašu Madaideli. Strīdus asumā abi bruņinieki izaicināja viens otru uz divkauju šķēpiem. Pie pils mazajiem vārtiem taisni zem Dievmātes statujas tika nekavējoši izraudzīta divkaujas vieta un naidīgie sastapās nāvīgos cirtienos. Tomēr svešais viesis izrādījās veiklāks par jau gados esošo Maideli, un pēdējais pāršķeltu sirdi drīz atkrita zaļajā maurā. Mirstošā pēdējais skats kā lūgdamies vēl skāra Dievmātes tēlu pie augstās sienas un viņa lūpas izdvesa: “Svētā, palīdzi!” Tanī pašā acumirklī tēls atdalījās no akmens pamata un nokrita zemē, uz vietas nosizdams arī gavilējošo uzvarētāju. Dzīres bij pārtrauktas, un mūzika aprima. Salauztu sirdi Maideļa laulātā draudzene saļima pār vīru.
Pagāja gadi. Reiz pievakarē bruņinieka Maideļa pieaugušais dēls jāja no Dundagas uz Mazirbi. Te pēkšņi uz ceļa tam kā no zemes izauga dīvains maza cilvēciņa tēls ar mirdzošu vainagu galvā un teica: “Esmu nāru karalis un dzīvoju Šlītermuižas Davidalā. Lūdzu tevi man pakalpot. Zilvestra naktī jānotiek manām kāzām ar nāru karalieni. Atdod manā rīcībā, tai naktī savas pils zāli. Kā atlīdzību došu tevim dēlu, kuru tu jau sen veltīgi gaidi, un arī uzrādīšu dārgumus, kas slēpjas zem tavas pils. Tomēr man ir arī daži noteikumi. Tev jāapsola, ka neviens mirstīgais nedrīkst ne redzēt, ne dzirdēt šos svētkus. Lāsts gulēs pār tevi, ja tu šos noteikumus neievērosi!”.
Jaunais barons Maidels apsolījies dot pils zāli nāru karalim un apzvērējis ar svēto zvērastu, ka neviens neredzēs, kas zālē notiek. Dīvainā parādība nozudusi un Maidels domu pilns turpinājis savu ceļu. Atgriezies pilī, tas pie nāves soda piekodinājis pils ļaudis Zilvestra naktī zālei netuvoties. Kad pienākusi minētā nakts, visa pils gulējusi saldā miegā. Bet pilī dzīvojusi ar barona Maideļa māsa, kuru pils iedzīvotāji iesaukuši par Zaļo jaunavu viņas zaļā ģērba dēļ. Zaļajai jaunavai bijis mīļākais, kāds no kaimiņu pils jaunekļiem. Tanī naktī bijusi norunāta abiem satikšanās kādā pils kambarī. Mīļāko gaidot, zaļā jaunava ziņkārības dzīta aizslīdējusi pa velvēto gaņģi līdz lielās zāles durvīm. Te aiz tām atskanējusi burvīga klusa mūzika, un Zaļā jaunava nenocietusēs, noliekusēs pie atslēgas cauruma. Atklājies brīnišķs skats. Pa zāli saimniekojuši mazi cilvēciņi un galdos krāvuši dažādus biķerus no zelta un kristāla. Zāle pildījusies nārām un rūķīšiem. Kāds ceremonijmeistars ienesis brīnišķu lampu, no kuras pa visu zāli lijusi savāda patīkama gaisma. Tad atvērušās sienā kādas durvis, un, mūzikai skanot, ienācis pats nāru karalis ar līgavu. Līgavas skaistums un greznība tā pārsteigusi Zaļo jaunavu, un tā izbrīnā klusi iesaukusēs. Tai pašā acumirkli noticis milzīgs grāviens un visa pils pamodusēs. Atsteigušies ļaudis atraduši Zaļo jaunavu uz grīdas saļimušu no visa pārdzīvotā. Paredzēdams nāru karaļa lāstu, barons Maidels vēlāk slepus licis Zaļo jaunavu dzīvu iemūrēt Dundagas pils sienā. Vēl tagad tai vietā redzami divi savādi dzelzs stieņi (vieta ir pils rīta pusē, sienas ārpusē).
Vēlākos laikos un arī vēl nesen Dundagas pils iedzīvotāji zināja stāstīt, ka Zaļās jaunavas nedabīgā nāvē aizgājušais stāvs mēneša naktīs klīstot apkārt pa pils ejām.
Pēc notikušā nāru karalis atkal reiz parādījies bruņiniekam Maidelim un teicis: “Svēto zvērastu tu neesi turējis un tam par sodu Dundagas pils ies no rokas rokā, bet mantot to neviens nemantos, Ar tevi izbeigsies Kurzemes baronu Maideļu dzimta. Tikai tad, kad uz pils akmeņa, kur stāvēja Dievmātes tēls, izaugs tik liels koks, ka no tā varēs pagatavot šūpulīti, tik tad izbeigsies mans lāsts.”
Maidels tiešām palicis bez pēcnācējiem un tā dzimta izbeigusies ar viņa nāvi. Dundagas pils pārgājusi caur Maidela sievu (dzimušu Annu Sibilu fon Osten-Saken) Osten-Sakenu īpašumā, bet arī tie palikuši bez bērniem, un pils pārgājusi atkal uz attālākiem Osten-Sakena radiniekiem. 1845. gadā nomira Kārlis fon Osten-Sakens, tam sekoja arī jaunākais brālis Teodors. Tad uz akmeņa pils mūri izauga mazs vārgs kociņš. Jaunais pils īpašnieks lika akmenī izkalt iedobumu un ielikt vairāk zemes, lai kociņš augtu, bet tas nokaltis pavisam. Tad pils īpašnieks sajutis, ka lāsts tuvojas beigām, un licis no mazā kociņa iztaisīt miniatūru šūpulīti, un kad 1859. gadā tam tiešām piedzimis dēls, mazais šūpulītis novietots bērna galvgalī. No šī laika arī Zaļā jaunava vairs naktis nerādījusies.

Avots: “Dailes Magazīna”, Nr. 9, (15.07.1932.)

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s