Dundagā atklāj aizsargu namu (1937.)

Dundagas aizsargu nodaļa ir pirmā Ventspils apriņķī, kas izbūvē savu aizsargu namu. To iesvē­ta un atklāj 1937.gadā.

Laikraksta “Latvijas kareivis” 15.03.1935. numurā rakstīts, ka Centrālā zemes ierīcības komiteja, sa­dalot Dundagas muižas centru, vienu no muižas ēkām līdz ar attiecīgu zemes platību, piešķīrusi vietējo aizsargu vaja­dzībām. Ēka pāries aizsargu organizā­cijās īpašumā 1936. g. Jurģos. Lai pēc īpašuma pārņemšanas varētu sekmīgi stāties pie ēkas atremontēšanas un pie­mērošanas aizsargu vajadzībām, Dunda­gas aizsargi enerģiskā 2. bataljona ko­mandiera T. Lepšes vadībā, jau uzsākuši līdzekļu vākšanu ēkas iekārtošanas vaja­dzībām. Jau nopirkti 30 baļķi, kurus pa­ši aizsargi bataljona komandiera vadībā pirmdien izcirta un izveda pie zāģētavas. Jāatzīmē, ka paši aizsargi ar lielu sirsnī­bu ķērušies pie sava nama iekārtošanas darbiem, tāpat sabiedrība šai lietai izrā­dījusi lielu atsaucību, atbalstot aizsargu organizāciju ar līdzekļiem.
Laikraksta Ventas Balss 09.03.1937. numurā dots plašāks apraksts par aizsargu nama atklāšanu.
Ventas Balss Nr.28 (09.03.1937.)
Dundagas aizsargu nama atklāšana
Dundagas aizsargu nams – pirmais apriņķī
Dundagas jaunā aizsargu nama iesvē­tīšanas un atklāšanas svinības (DV – plkst. 11) svētdien ievadīja plkv. O. Kalpaka piemiņas diev­kalpojums Dundagas sirmajā dievnamā. Dievkalpojumā piedalījās Piltenes iec. prāvests A. Jaunzems, 5. Rīgas aizsargu pulka mācītājs Reinsons un Dundagas mācītājs Ed. Ville. Pēc dievkalpojuma svinīgo solījumu nodeva Dundagas aizsardžu pulciņa 39 aizsardzes Dievkal­pojumu kuplināja Dundagas apvieno­tais koris skolotājā J. Šultnera vadībā.
Plkst. 4 pēc pusd. aizsargi un viņu viesi pulcējās jaunizbūvētajā aizsargu namā. No Ventspils bija ieradies ap­riņķa priekšnieks un aizsargu pulka komandieris J. Priede. Slēgtā ierindā vi­ņu sagaidīja Dundagas aizsargu nodaļa. Svinības ievadīja kopēji nodziedāts korālis „Dievs, svētī mūsu tēvu zemi”. Nama iesvētīšanas ceremoniālu izdarīja prāvests A. Jaunzems, pieminēdams un cildinādams aizsargu izcilos nopelnus un lielos pienākumus. Lūgšanu noturēja māc. Reinsons. Garīgo aktu noslēdza dziesma „Topi stipra latvju tauta”.

Dundagas aizsargu nams Avots: Ventas Balss Nr.27 (06.03.1937.)

Sveicienus Dundagas rosīgajiem aiz­sargiem no iekšlietu ministra Viļa Gulbja, ministra A. Bērziņa un aizsargu priekšnieka K. Praula nodeva pulka koman­dieris J. Priede, ar gandarījumu norādī­dams, ka Dundagas aizsargu nodaļa ir pirmā un vienīgā Ventspils apriņķī, kas izbūvējusi savu aizsargu namu. Ar pa­teicību pulka komandieris pieminēja, ka nama izbūvei savu ziedojumu nodevis arī tautas Vadonis, kad viņš pagājušā vasarā ap­ciemoja Dundagu. Tāpat atsaucīga bijusi arī visa vietējā sabiedrība. Pēc uzru­nas pulka komandieris nodeva jaunizbūvēto namu Dundagas aizsargu lietošanā. Sekoja tautas lūgšana, pēc kam aizsargu un to viesu kuplā saime sumi­nāja valsts prezidentu Dr. K. Ulmani, iekš­lietu ministri V. Gulbi, valdību un aiz­sargu priekšnieku plkv. K. Praulu. Pēc tam aizsardzes parakstīja svinīgo solījumu.

Jūliusa Dēringa zīmējums. 1846.gada 23.augusts.

Pārskatu par nama izbūvi deva no­daļas priekšnieks Strazdiņš. Viesus uzrunāja pulka komandiers J. Priede, pa­gasta vecākais V. Legzdiņš. Sveicienus no organizācijām nodeva: Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” priekšnieks Dundagas virsmežzinis Kū­lis, Dundagas 6 klašu pamatskolas pārzinis Šultners, Dundagas vanagu novadu priekšnieks Vērpējs. Dinsberga pamatskolas pārzinis Dreimanis, patērētāju biedrības Upītis, pien­saimnieku sabiedrības Drafens, krāj­aizdevu sabiedrības — Derkevics un citi. Telegrāfiski sveicināja pulka vecākā aizsardze L. Sīle, kulturālās nozares vadītājs A. Sīlis, 5. rotas komandieris Kroje, 5. rotas ārsts Dr. Rostovskis, II bataljona farmaceits Roze, Puzes aiz­sargu nodaļas priekšnieks Ozoliņš, Po­pes aizsargi un aizsardzes, „Brīvā Ze­me” , Popes pagasta darbvedis Dzērvītis, lauksaimnieks Moika, bijušais aiz­sargs Sinka, Dundagas aizsargu bij. priekšnieks Pabērzs, kurš nodeva aizsargu nama izbūves vajadzībām Ls 50, —.

Dundagas novada pašvaldības ēka 2018.gada martā

Dundagas policija pāriet jaunās telpas.
Ventspils apriņķa policijas 2 iecirk­ņa kancleja jau kopš daudziem gadiem atrodas Dundagas pilī. Ar 1. aprīli policijas kancleju pārvietos Jau­najā Dundagas aizsargu namā, kas at­rodas netālu no pils.

Avots: Ventas Balss Nr.28 (09.03.1937.); Latvijas kareivis (15.03.1935.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s