Par pasākumiem kultūras darba uzlabošanā Dundagā (1983.)

Dundagas ciemata tautas deputātu padomes izpildkomitejas 27.10.1983.  sēdē izskatīja jautājumu par pasākumiem kultūras darba uzlabošanā Dundagas ciematā.

Dundagas kultūras nams

Dundagas kultūras nams

Ņemot vērā, ka atsevišķas lietas savu nozīmīgumu nav mainījušas un ir pat aktuālas šodien, piedāvājam iepazīties ar izpildkomitejas lēmumu, kā arī izvilkumu no tā – Dundagas kultūras nama direktores b.Bernānes ziņojumu un pastāvīgās kultūrizglītības un sporta komisijas priekšsēdētājas b.Mežulovskas līdzziņojumu par pasākumiem kultūras darba uzlabošanā Dunda­gas ciematā.
Kultūras namā darbojas 15 dažādi māksliniecis­kās pašdarbības pulciņi, no tiem lielākais ir jauktais koris ar 63 dalībniekiem. Jauktais koris rajonā regulā­ri izcīna pirmās vietas, arī 1983.gadā izcīnīja I vietu. Labi rezultāti ir arī citiem kolektīviem, kā daiļlasī­tajiem, bērnu vokālajam ansamblim, bērnu dramatiskajam kolektīvam, lietišķas mākslās pulciņam. Šinī gadā atsā­ka darbu deju orķestris. Tiek organizētas padomju tra­dīcijas. Darbojas interešu klubs – dzejas draugu klubs. Kultūras darbinieki organizē lekcijas, kas tiek nolasī­tas par dažādām tēmām arī kolhozā un uzņēmumos. Vasaras sezonā brīvdabas estrāde notiek teātru viesizrādes, dažādi koncerti un dejas. Dundagas kinoteātris “Oktob­ris” vairākus ceturkšņus pēc kārtas sociālistiskajā sacensību rajonā izcīnīja pirmo vietu un ceļojošo vim­peli. Arī Dundagas vidusskolā darbojas vairāki māksli­nieciskas pašdarbības pulciņi. Skolas pūtēju orķestris aktīvi piedalās kultūras nama un citos ciematā rīkota­jos pasākumos. Zināms darbs veikts dažādu pasākumu izvešanā kā kultūras namā un bibliotēkās, – telpu no­formēšana, aktuālas uzskatāmās aģitācijas materiālu noformēšanā – sevišķi kultūras namā, lasītāju apkalpošanā, propagandējot iedzīvotajiem PSKP CK 1982.gada maija un novembra, 1983.gada jūnija Plēnumu lēmumos izvirzītos uzdevumus, sekmīgi tiek bibliotēkās pildītas pieņemtas saistības 1983. gadam. Nostiprinās arī kultūras iestāžu materiāltehniskā bāze – kapitāli atremontētas Kultūras nama telpas, uzstādīta jauna kino demonstrēša­nas iekārta kinoteātrī  “Oktobris”. Kultūras namam uzbū­vēta saimniecības ēka un garāža ar diviem boksiem auto­mašīnām, izbūvēta automašīnu stāvvieta pie kultūras nama, kolhozs “Dundaga” vidusskolas pūtēju orķestrim iedalīja līdzekļus jaunu pūšamo instrumentu iegādei. Tiek kārtots par bērnu bibliotēkas pārcelšanu citās tel­pas pēc esošā bērnudārza telpu atbrīvošanas 1984. gada I ceturksnī.
Dundagas kultūras nams

Dundagas kultūras nams

Neskatoties uz sasniegto kultūras darbā vēl ir daudz nepaveiktā un problēmu – daudz jādara jauniešu brīvā laika atpūtas organizēšanā, pašdarbības kolektī­vos vēl piedalās maz jauniešu, kultūras nama jauktā korī dzied maz Dundagas vidusskolas skolnieku – tikai trīs. Jaunieši, t.sk. skolnieki maz apmeklē kultūras nama rīkotos tematiskos sarīkojumus, svinīgās sēdes, arī Dundagas vidusskolas vadība nenodrošina skolnieku pie­dalīšanos kultūras nama rīkotajos pasākumos. Nepietiekošа arī kultūras nama un Dundagas vidusskolas vadības sadarbība par kultūras jautājumiem.
Kultūras namā maz tiek organizēti ģimeņu vakari, profesiju dienas, zelta un sudraba kāzas, dar­bojas tikai viens interešu klubs – dzejas draugu klubs. Nepietiekoši tiek organizētas un lasītas lekcijas par tiesiskas audzināšanas, darba likumdošanas u.c. juri­diskiem jautājumiem.
Dundagas kultūras nams

Dundagas kultūras nams

Nepietiekošs darbs tiek veikts no kolhoza “Dundaga”, Ventspils MRS, Ūdens saimniecības PMK-26 Dundagas iecirkņa u.c. uzņēmumu un iestāžu vadības un sabiedrisko organizāciju puses par strādājošo, sevišķi jauniešu brīvā laika izmantošanu, nestrādā kultorgi, sporta organizatori, netiek organizētas uz vietas dažādi galda spēļu turnīri, sevišķi ziemas periodā. Maz piedalās pašdarbība no Ventspils MRS, Talsu ūdenssaimniecības PMK-26 Dundagas iecirkņa strādājošiem. Dundagas kolhoza vadība nenodrošina ar tran­sportu savu pašdarbnieku atvešanu uz mēģinājumiem no Vīdales, Nevejas, Kaļķu iecirkņiem uz kultūras namu. Kultūras nama vadība maz organizē izbraukumus uz kolhoza iecirkņiem un ārpus teritorijas ar рriekšnesumiem. Talsu kinodirekcija pārtraukusi ceļojošā kino filmu demonstrēšanu Kaļķos, neregulāri kinofilmas tiek demonstrētas Nevejā un Vīdalē. Dundagas kolhozs, Ventspils MRS, Talsu ūdensaaimniecības PMK-26 u.c. uzņēmumu vadība nepiemaksā pie algas kultūras darbi­niekiem un pulciņu vadītājiem, vairākus gadus neieskai­ta līdzekļus tradīciju organizēšanai.
Maz masu pasākumu un darbs ar lasītājiem ne­pietiekoši tiek organizēts Vīdāles un Nevejas biblio­tēkās, netiek noformēti aktuāli uzskatāmas aģitācijas materiāli, vēl pilnībā nav aptverti visi lasītāji. Patreiz Nevejas bibliotēkas vadītāja no darba atbrīvo­ta un trūkst trīs bibliotēkas darbinieki, t.sk. arī Kaļķu bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre bērnu bib­liotēkā, Kultūras darbiniekiem jāpaaugstina zināšanas sava profesijā un jāceļ izglītības līmenis. No kultūras namā pieciem strādājošiem darbiniekiem trīs ir ar vi­dējo speciālo izglītību, t.sk. viena metodiķe mācās neklātiene konservatorijā, viena – ar vidējo izglītību. No bibliotēkas strādājošiem astoņiem darbiniekiem četriem ir vidējā speciālā, trijiem vidēja izglītība, t.sk. tikai viena mācās neklātienē vidējā-speciālā mācību iestādē.
Dundagas kultūras nams

Dundagas kultūras nams

Talsu RCP no 1981.gada nav pabeidzis kultūras nama fasādes krāsošanu un jumta elementu remontu. Kul­tūras nama jumts prasa kapitālo remontu, jo sijas ir nolietojušās, šiferis bojāts un laiž cauri nokrišņus. Avārijas stāvoklī ir brīvdabas estrādes grīda, jārisi­na jautājums par jaunas estrādes celtniecības projek­tēšanu un būvniecību. Arī tilta segums Komjaunatnes ielā uz kultūras namu ir nolietots un materiālu trūku­ma dēļ nevar atremontēt.
Kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes no­stiprināšanā vāji palīdz Dundagas kolhozs, Ventspils MRS u.c. uzņēmumi. Ar kokmateriāliem un darba spēku kolhozam un minētiem uzņēmumiem vajadzētu sniegt pa­līdzību estrādes grīdas un tilta seguma atjaunošanā, bet atbalstu neesam saņēmuši, atsaucoties uz to, ka pašiem trūkst kokmateriālu. Remontu prasa Nevejas, Vīdāles bibliotēkas un Vīdāles tautas nama telpas, kā arī remonts būs vajadzīgs telpās esošā bērnudārzā, kur tiks pārcelta bērnu bibliotēka. Nevejas bibliotēka atrodas tālu no iecirkņa centra, tādēļ kolhoza valdei jāpalīdz ierādīt citas telpas bijušā Nevejas skolā. Bibliotēkas telpu atremontēšanā kā arī estrādes grīdas un tilta klaja remontā palīdzība ar materiāliem un darba spēku jāsniedz kolhozam un pārējiem uzņēmumiem.
Dundagas ciemata Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 27.10.1983. lēmums “Par pasākumiem kultūras darba uzlabošana Dundagas ciematā atbilstoši PSKP 26. kongresa lēmumiem”

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Par pasākumiem kultūras darba uzlabošanā Dundagā (1983.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Dundagas kinoteātra repertuārs (1985.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s