Ventspils – Popes – Dundagas dzelzceļš atklāts (1934.)

1934. gadā atklāja jau­no, ap 53 km garo 600 mm šaursliežu līniju, kas Dundagas novada iedzīvotajiem deva ērtāku satiksmi un īsāku ceļu uz Ventspili.

Latvijas kareivis (02.03.1934.)
Ventspils — Popes — Dundagas dzelzceļš atklāts
Saimniecisko grūtību iestāšanās Lat­vijā ļoti smagi skāra arī Ventspils pilsē­tu, kura jau tā nav spējusi atspirgt no pa­saules kara sistām brūcēm. Milzīga osta, kas spēj uzņemt simtiem tvaikoņu, kļuvu­si pavisam tukša un tikai tajās ziemās, kad ledus sega cieši klaja Rīgas jūras līci, Ventspils ostā atdzīvojas kuģniecība. Sa­spridzināts un tukš stāv milzīgais Ventspils labības elevators, no kura pirmskara gados tvaikoņi uzņēma Krievijas ekspor­tējamo labību. Vispār, Ventspils osta bi­ja tik cieši saistīta ar Krievijas eksportu, ka tam aptrūkstot, arī Ventspils smagi cieta. Neskatoties uz visu to, Ventspils ir bijusi tā pilsēta, kura valsts palīdzību pra­sījusi vismazāk.
Arī Ventspils pašvaldībai ziemas sezo­nā nācās nodarbināt diezgan ievērojamu bezdarbnieku skaitu. Lai šie sabiedriskie darbi radītu kādu saimniecisku efektu, valdība 1932. gada rudenī bija lēmusi, ka sabiedrisku darbu kartībā, dzelzceļu liet­pratēju vadībā, izbūvējams Ventspils-Popes-Dundagas dzelzceļš. Dzelzceļa būvi uzsāka 1932. gada septembra mēnesī, šinī darba sezonā nodarbinot apm. 600 Vents­pils bezdarbniekus un 1933.—1934. g. dar­bu sezonā 300—400 bezdarbniekus. Zie­mas mēnešos jaunā dzelzceļa rajonā noti­ka plaši mežu darbi, kuros vēl papildus darbu atrada ap 750 bezdarbnieki. Tādā kārtā jaunā dzelzceļa būves darbi gandrīz pilnīgi Ventspilī likvidēja bezdarbu. Jau­nā 600 mm šaursliežu līnija, ieskaitot iz­būvējamo Dundagas staciju un citus sliežu ceļus, ir ap 53 km gara. Tā dod iespēju izstrādāt un atvest Ventspilī kokus no plaša rajona, dod iedzīvotajiem ērtāku sa­tiksmi un Dundagas novadam īsāko satik­smes ceļu uz Ventspili. Kamēr pa līdzši­nējo šaursliežu līniju (gar jūrmalu) no Dundagas līdz Ventspilij ir 88,6 km, tagad pa jauno līniju būs tikai 50,4 km. Dzelz­ceļa būve izmaksājusi 378.000 ls. t.i. ap 7000 ls kilometrs. Uzcelti pavisam 40 til­ti, no kuriem 5 lieli ar dzelzs fermām. Lī­nija krusto Rindas, Stendes, Lonastes un Pāces upes. Būves darbi bijuši grūti, se­višķi 27. un 28. km no Ventspils, kur nā­cies rakties cauri akmeņu grēdai, šī vār­da gandrīz burtiskā nozīmē. Dzelzceļa uzbērums tāds, kas dod iespēju līniju pār­būvēt 750 mm platumā, kā tas jau noticis ar Liepājas pievedceļiem.
Fragments no Latvijas dzelzceļu kartes (1939.)

Fragments no Latvijas dzelzceļu kartes (1939.)

Trešdien notika jaunā dzelzceļa atklā­šana. Ar nakts vilcienu Ventspilī ieradās tautas labklājības ministris Vl. Rubuls, valsts kontrolieris R. Ivanovs, Saeimas budžeta kommisijas priekšsēdētājs J. Birznieks, kommisijas locekļi dep. V. Bastjānis, J. Celms. A. Dzenis, A. Pastors, R. Dukurs, A. Gai­līts, V. Šļakāns, J. Šterns, A. Dinbergs, A. Frišmanis, Vents­pils dep. A. Stūre, dzelzceļu galv. dir. K. Bļodnieks, valsts kontroles dir. P. Vanags, nodokļu d-ta dir. Ķempels, budžeta nod. vad. Benšons, dir. Mazkalniņš, K. Timuška un c. Pēc apsveicinašanās ar sagaidītajiem un īsas uz­kavēšanās Ventspils stacijā, Rīgas viesi ar sagaidītajiem devās šaursliežu vilcienā, kas drīz vien sāka ritēt uz Dundagas me­žu pusi. Šaurā vagoniņā deg krāsniņa un izplata jauku siltumu.
Pirmais vilciens no Ventspils dodas cauri godavārtiem (Atpūta, 09.03.1934.)

Pirmais vilciens no Ventspils dodas cauri godavārtiem (Atpūta, 09.03.1934.)

Pirmā apstāšanās Pope, kur celti goda vārti un vietējie iedzīvotāji atnākuši ap­sveikt atbraucējus. Pagasta valdes priekšsēdētāja un organizāciju pārstāvju runās izskanēja patiess prieks un pateicī­ba par jauno dzelzceļu. Apsveicējiem at­bildēja tautas labklājības ministris Vl. Rubuls un valdības vārdā novēlēja, lai dzelzceļš pildītu savu uzdevumu iedzīvo­tāju labā. Budžeta kommisijas priekšsē­dētājs J. Birznieks uzsvēra, ka Sa­eima arvienu respektējusi iedzīvotāju va­jadzības. Budžeta kommisija līdz ar ie­dzīvotājiem priecājas par jauno sasnie­gumu. — Stacijas noliktavā klāts galds un popenieši tur atbraucējus pacienā.
Lielajos Dundagas mežos guļ milzīgi "zaļā zelta" krājumi, kuru izvešana būs jāveic jaunajam dzelzceļam (Atpūta, 09.03.1934.)

Lielajos Dundagas mežos guļ milzīgi “zaļā zelta” krājumi, kuru izvešana būs jāveic jaunajam dzelzceļam (Atpūta, 09.03.1934.)

Jau Popē un tad tālākā braucienā ska­tām gar dzelzceļa malu savestos baļķus. To ir ļoti daudz, un zirdzinieki ar ratiem (sniegs Ventspils novadā nokusis) ved klāt jaunus krājumus. Baļķus jau krauj vilcienos vešanai uz Ventspili. Būs dzelz­ceļam ilgi ko strādāt, kamēr šo darbu pa­veiks. Nākošā apstāšanās Virpē (Ances pag.), kur tāpat celti vārti ar valsts karodziņiem un lentu nacionālās krāsās. Ap­sveic pagasta valdes priekšsēdētājs. Tau­tas labklājības ministris pēc īsas uzrunas pārgriež lentu un vilciens varētu doties tālāk, bet arī še iedzīvotāji vispirms grib pacienāt Rīgas viesus. Vēl apstāšanās pie Rindas un Pāces tiltiem; arī meža vidū, kamēr lokomotīve saņem ūdeni.
Goda vārti pie Dundagas

Goda vārti pie Dundagas

Pie Dundagas lieli goda vārti un mil­zums laužu. Še māc. Ville vispirms no­turēja īsu dievkalpojumu, tad atbraukušos valdības un Saeimas pārstāvjus apsveica Dundagas pagasta valdes priekšsēdētājs. Apsveicējiem atbildēja tautas labklājības ministris un budžeta kommisijas priekšsē­dētājs. Aizsargu orķestra pavadībā sa­pulcētie nodziedāja valsts himnu. Cik vien nu vilciens spēja, tik tas uzņēma sagaidī­tāju un gavilēm skanot, piebrauca Dunda­gas stacijā. Dundagas pilī, kur tagad no­vietojies policijas iecirknis, pagasta valde un organizācijās bija sarīkojušas pusdie­nas. Rīkojās rosīgās Dundagas aizsardzes un atbraucējus pacienāja ar meža cū­kas cepeti, ko ļoti daudzi atbraucēji baudīja pirmo reizi. Arī še pie galda risinājās sarunas. Kamēr pagasta pārstāvji at­braukušiem valdības un Saeimas pārstāv­jiem ziņoja par saviem priekiem un bē­dām, pārējie iepazīstas ar Dundagas pils īpatnībām.
Pirmais vilciens pienāk Dundagā, tur to apsveic dundadznieki (Atpūta, 09.03.1934.)

Pirmais vilciens pienāk Dundagā, tur to apsveic dundadznieki (Atpūta, 09.03.1934.)

Uz izvadīšanu stacijā atkal bija ieradu­šies visi dundadznieki, Orķestrim spēlē­jot. vilciens devās atpakaļceļā un Vents­pilī pienāca vakara. Tūliņ sēdamies vel­konī „Rota” un devāmies uz Rīgas viesnī­cu. kur Ventspils apriņķa un pilsētas paš­valdības rīkoja vakariņas. „Rota” viegli aizslīd pa ostu, kur daži tvaikoņi-bezdarbnieki mēmi stāv pie krasta. Citi braucēji zina stāstīt, ka Hamburgā šādu tvaikoņu- bezdarbnieku esot simtiem.
Pie vakariņu galda Ventspils pilsētas galva A. Sniķers un apriņķa valdes priekš­sēdētājs Dzenis izteica tālākās Ventspils vēlēšanās. Tās būtu: Ventas tilta pabeig­šana un dzelzceļa būve uz Ēdoli. Tad arī nākošā gada ziemā Ventspilī bezdarba ne­būšot. Tautas labklājības ministris Vl. Rubuls atbildēja, ka valdība arvien ievē­rojusi un ari turpmāk ieveros Ventspils vajadzības. Vēlu naktī, viesmīlīgo vents­pilnieku pavadīti, rīdzinieki ar „Rotu” de­vās uz staciju un vakarrīt atgriezās Rīga.
K.
Ventspils — Popes — Dundagas dzelzceļš atklāts  (Latvijas kareivis, 02.03.1934.)
Jaunais Ventspils – Dundangas dzelzceļš atklāts (Atpūta, 09.03.1934.)

Avots: Latvijas kareivis, 02.03.1934.; Atpūta, 09.03.1934.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s