Dundagas sīrupa un cietes fabrika pārveidojas (1949.)

Dundagas sīrupa un cietes fabrika 1949. gadā ir lielākais šāda veida uzņēmums re­publikā, kas ar sīrupu apgādā tā­dus uzņēmumus, kā „Laima”, „17. Jūnijs”, „Uzvara” un citus.

Dundagas sīrupa un cietes fabrika

Dundagas sīrupa un cietes fabrika

Brīvā Venta (26.07.1949.)
Dundagas sīrupa un cietes fabrika pārveidojas
Konfekšu tapšanas sākumi
Ikviens saldumu cienītājs ar gandarījumu atzīst, ka ar katru gadu, mēnesi, un nedē­ļu palielinās konfekšu, šoko­lādes un dažādu saldu cepu­mu izvēle, uzlabojas to kvalitāte. Bet daudzi nezin, ka par šo kārumu izejvielu ra­žošanu netālu no mums neat­laidīgi cīnās neliels, bet sa­liedēts kolektīvs. Tie—Dun­dagas sīrupa un cietes fabri­kas ļaudis.
Šī fabrika ir lielākais šāda veida uzņēmums mūsu re­publikā un ar savu produk­ciju — sīrupu — apgādā tā­dus saldumu rūpniecības uz­ņēmumus, kā „Laima”, „17. Jūnijs”, „Uzvara” un citus. Cieti pārstrādāšanai sīrupā uz šejieni sūta no visām mū­su republikas malām, arī no Vidzemes.
Mašīnas atvieto cilvēkus
Šogad, kad fabrikā sagaida jauno kolchozu kartupeļu ra­žu, kolektīvs pastiprināti gatavojas tā saņemšanai. Tu­vojas noslēgumam lieli re­konstrukcijas darbi, kas ievērojami palielinās fabrikas jaudu.
Jaunceltais hidrotransportieris Dundagas sīrupa un cietes fabrikā. Foto A. Berķis.

Jaunceltais hidrotransportieris Dundagas sīrupa un cietes fabrikā. Foto A. Berķis.

Kā pirmais no tiem jāmin jaunuzceltais hidrotransportieris.
Šaurs, garš kanāls kā balta lenta savieno fabrikas kor­pusu ar attālo galveno kartu­peļu noliktavu.
— Agrāk, — stāsta fabri­kas direktors b. Levkins, — kartupeļu piegādāšanā katrā maiņā nodarbināja automašinu un vairākus strādnie­kus. Kartupeļi bija jāiekrauj automašinās, jāizkrauj no tās, jānosver, jāizber mazgātuvē. Tagad viss tas atkritīs: hidrotransportieris mums at­vietos automašinas un des­mit cilvēku darbu. Ar to būs panākts ap 1000 rubļu līdzekļu ietaupījums dien­naktī.
Kartupeļu transportu ta­gad veiks viens cilvēks — atliek tikai tos iesviest tran­sportierī. Pa taisno kanālu, spēcīgas ūdens straumes rauti, tie nokļūs tieši fabri­kā. Stundā hidrotransportieris piegādās ap 2 tonnām kartupeļu. Vairāk kā 100 metru garajā ceļā tie vienlai­cīgi arī nomazgāsies. Tran­sportieris nobeidzas pie ele­vatora, ūdens noplūdīs kanalizacijā, bet kartupeļus ele­vators pacels uz automātis­kiem svariem, bet no tiem — tieši uz agregatiem pārstrā­dāšanai.
Mehāniķis b. R. Vegmanis darbā. Foto A. Berķis.

Mehāniķis b. R. Vegmanis darbā. Foto A. Berķis.

Arī pašā fabrikā risinās pārbūves darbi.
— Fabrikā nav vietas, kur kaut ko neuzlabotu un nepa­pildinātu, — saka techniskais vadītājs b. Jānis Anšķens.
— Pilnīgi no jauna ierīko­jām kanalizaciju. Par trešo daļu pagarināti sieti cietes nosūknēšanai. Ja agrāk 8 stundās pārstrādājām 9 ton­nas kartupeļu, tad tagad pārstrādāsim līdz 16 tonnām kartupeļu maiņā.
Šim pārbūves darbam ar visu sirdi nodevies mechaniķis b. Rudolfs Vegmanis. Sa­vas darba normas viņš regu­lāri pārsniedz. Bet viņš ne­strādā tikai tāpēc, lai pār­sniegtu normas — b. Vegma­nis jūt sevi atbildīgu, lai vi­sas mašīnas strādātu nevai­nojami, lai šajā darbā būtu daļa no viņa paša.
Ceļā uz elektifikaciju
Otrpus ceļam pretī Dunda­gas sīrupa un cietes fabrikai ilgus gadus bija gaļas pro­duktu kiosks, — neliels na­miņš. Tagad no izolatoru rin­das namiņa pažobelē stiepjas daudzu elektrisko vadu kūlis un namiņā pie sienas novie­tots elektrostacijas sadalītāja dēlis ar daudziem slēdžiem, aizsargiem, voltu un ampēru rādītājiem. Šeit izveidoju­sies fabrikas elektrostacija, kur saimnieko elektromechaniķis b. Oskars Lasmanis.
Elektromehāniķis b. O. Lasmanis jaunceltās elektrostacijas gāzģeneratoru telpā. Foto A. Berķis.

Elektromehāniķis b. O. Lasmanis jaunceltās elektrostacijas gāzģeneratoru telpā. Foto A. Berķis.

Arī elektrostacija šogad pa­plašināta. Tās jauda palieli­nosies pieckārtīgi — salī­dzinot ar iepriekšējo laiku. Kā dzinējs — malkas gāzģe­nerators. Malkas sagatavoša­nai un novietošanai uzcelts jauns šķūnis.
Gāzģeneratoru konstruējis pats b. Lasmanis un pats arī izgatavojis un uzstādījis. Bet viņš nemīl iepriekš lielīties.
— Vēl rezultāti nav zinā­mi, kad sāksim dot strāvu, tad cita lieta.
Tomēr viņa biedri zin stāstīt citu, — ierīce jau izmēģi­nāta un darbojas labi. Arī pats b. Lasmanis ir ciešā pār­liecībā, ka agregats darbosies bez kļūmēm.
Elektrisko strāvu dosim arī tuvākajam kolchozam „Lauciņi”. Patreiz jau risinās tā elektrificēšanas darbi, — stāsta b. Lasmanis.
— Bet vai tad Dundagas centrs un viens kolchozs pa­tērēs visu elektrostacijas strāvu?
— Patreiz vēl nē, — pa­skaidro b. Lasmanis, — bet mēs esam nodomājuši fabri­kā visus tvaika dzinējus no­mainīt pret elektriskajiem.
Mechanizacija un elektrī­ba, — paklausa padomju cil­vēka gribai, tāds iespaids pa­liek iepazīstoties ar Dunda­gas sīrupa un cietes fabriku.
Dundagas sīrupa un cietes strād­nieces pieder pie tiem pa­domju patriotiem, kas plaši izmanto strādnieku ierosinā­jumus. atrod uz vietas vaja­dzīgos materialus un ar sa­viem spēkiem katru dienu uz­labo un kāpina ražošanu, sek­mīgai Staļina piecgades izpil­dei četros gados.
F. Leja
Dundagas sīrupa un cietes fabrika pārveidojas (Brīvā Venta, 26.07.1949.)

Avots: Brīvā Venta, 26.07.1949.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s