Dinsberga skolas 100 gadu pastāvēšanas svētki (1938.)

2015. gadā Dundagas vidusskola svinēs 70 gadu jubileju, tāpēc piedāvājam iepazīties ar to, kā 1938. gadā norisinājās Dinsberga skolas 100 gadu pastāvēšanas svētki.
No atsevišķu darbinieku un dažu citu puses pirms šī pasākuma pacēlās balsis, ka skolas simts gadi jāatzīmē ar pienācīgām svinībām. Tāpēc kopā sanāca Dun­dagas pagasta valdes un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kas izvēlēja rīcības komiteju un nolēma, ka jubileja rīkojama 22. oktobrī. Komitejā lēma, ka šais svinībās atzīmējamas Dun­dagas pagasta skolu, Dinsberga pamat­skolas 100 gadu un Ernesta Dinsberga piemiņa. Paredzēja, ka svinības  izvērtīsies par lielu kultūras dienu Dundagā.
Ventas balss (25.10.1938.)
Viņa darbs atspīdējis visā tautā
Dinsberga skolas 100 gadu pastāvēšanas svētki
Sestdien Dundagā notika Ernesta Dins­berga skolas 100 gadu pastāvēšanas svinī­bas. Tās sākās skolas telpās, kuras šim gadījumam bija no jauna izremontētas un dekorētas rudens ziediem. Interesants bija piemiņas stūrītis, kurā atradās Dinsberga ievērojamākās grāmatas, viņa laika skolas žurnāli un Dinsberga nāves dienas veltes. Svinības ievadīja Dundagas draudzes mā­cītājs Ed. Ville ar svētrunu, uzsverot Dinsberga vārdus, ka kristīgai patiesībai jāsa­der ar laika garu. Archibiskaps prof. Dr. theol. T. Grīnbergs cildināja Dinsbergu kā ticības cilvēku, kura mērķi bijuši tāli. Tajos laikos bijusi varonība uzstādīt tādus mērķus. Tagad šie mērķi sasniegti. Pēc archibiskapa piemiņas runas lūgšanu noturē­ja Piltenes iecirkņa prāvests A. Jaunzemis, bet klātesošos svētīja archibiskapa tēvs. Sveicienus no Izglītības ministrijas un taut­skolu direkcijas nodeva tautskolu vicedirektors J. Pumpītis, norādīdams, ka Dins­berga skola ir maza, bet ar lielām tradī­cijām. Viņa izaudzinājusi lielus vīrus. Līdz ar skolu lai pieminam tās pirmo skolotā­ju, gara milzi Ernestu Dinsbergu.
Pēc ievadījuma svinību dalībnieki ko­pējā gājienā devās uz Kužnieku kapiem, kur atrodas Dinsberga atdusas vieta. Svēt­brīdi uzrunu teica archibiskapa tēvs. Dins­berga atcerē prof. L Bērziņš norādīja, ka Dinsberga nāves dienā, pirms 36 gadiem, šai pašā kapsētā Dinsberga izvadīšanai bij sapulcējušies ļaudis no visiem Latvijas no­vadiem, apliecinādami pirmajam latvju sko­las līdumniekam savu neliekuļoto atzinību par viņa mūža darbu. Grūti un smagi bi­juši Dinsberga darba apstākļi. Bet ar tavu gribu un stipru ticība darbam, viņš pārvarē­jis visus šķēršļus un savu mērķi sasniedzis.
Citējot tautas izteicienu „Vāczemē zirgu jūdza, šai zemē loks atspīd”, profesors L. Bērziņš noradīja, ka Dinsbergs bijis cilvēks, kurš strādājis visattālākā Latvijas nomalē, bet viņa darbs atspīdējis visā tau­tā. Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vār­pa” koris nodziedāja E. Dārziņa „Pie kok­lētāja kapa”. Svētbrīdi noslēdza mācītājs Ed. Villa ar aizlūgumu un klātesošos svētī­ja archibiskaps. Dundagas sabiedriskās or­ganizācijās nolika uz Dinsberga kapa vai­ņagus un kaps klājās ar zaļo vaiņagu un ziedu kalniem. Kā pirmais Rīgas Latviešu biedrības, Latvijas universitātes filologu biedrības un profesora K. Štrauberga vār­dā krāšņus ziedus nolika prof. L Bērziņš, pieminot, ka pirmā uzskatījusi par godu, ka „neizglītotais” Dinsbergs bijis viņas biedrs. Dundagas ev.-lut. draudzes vārdā baznīcas priekšnieks K. Kurcbaums nolika ozollapu vaiņagu ar vienkāršu, glītiem tau­tiskiem ornamentiem ierakstītu lentu. Vēl vaiņagus nolika Dundagas skolotāju, pa­gasta pašvaldības, aizsargu nodaļas, Dun­dagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” un citu sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Svētku turpinājumu sadr. b-bas „Vārpa” telpās atklāja mācītājs Ed. Ville, pēc kam svinību dalībnieki vienojās tautas lūgšanā. Svinību dalībnieki nosūtīja Valsts Prezi­dentam K. Ulmanim telegramu:
„Augsti godājamais Valsts Prezidenta kungs! Svinot Dundagas Dinsberga pamatskolas 100 gadu pastāvēšanas svētkus un atminoties mūsu pagasta pirmās skalas un līdz ar to mūsu pagasta izglītības celmlauzi Ernestu Dinsbergu, sveicinam Jūs, augsti godājamais Valsts Prezidenta kungs, pateikdamies, ka šis pirms simts gadiem krēslā un dumbrājos sāk­tais izglītības līdums Jūsu gādībā plēšas arvien pla­tākā un plašākā tīrumā”.
Svinību dalībnieki sumināja Vadoni, uz­saucot viņam trejkāršu Lai dzīvo!
Tad archibiskapa tēvs sveicināja Dins­berga skolo, kuru pats kā 10 gadus vecs zēns apmeklējis. Sveicienus archibiskaps nodeva arī no prof. L.Adamoviča, kurš aiz­kavēts ierasties. Tautskolu vicedirektors J. Pumpītis atzīmēja Dinsbergu kā pirmo lat­vieti, kurā dzimusi pārliecība, ka atnāks laiks, kad latvju tauta atmodīsies un ap­vienosies. Apriņķa vecākais J. Zelmenis pie­minēja, ka Dinsbergs klusībā un grūtos ap­stākļos strādājot ticējis latvju tautas nā­kotnei, ka latvju tauta reiz nostāsies cienīgi blakus pārējām tautām. Tālāk ap­sveikumus nesa Ventspils apriņķa tautsko­lu inspektors I. Ansabergs, atzīmēdams, ka Dinsberga skola devusi ievērojamus tautas darbiniekus. Ventspils skolotāju biedrības pārstāvis J. Miza raksturoja Dinsbergu Līgotņu Jēkaba vārdiem kā pasaku milzi, kurš apgāž visus melus, apar visus laukus un kuram gandrīz darbu nemaz nevar piedot. Vēl apsveikumus nodeva Piltenes iecirkņa prā­vests A. Jaunzemis, prof. K. Barons, Dunda­gas skolotāju vārdā skolotājs J. Šultners un citi. Telegrāfiski sveica doc. R. Pāvels, Ventspils pilsētas galva J. Dzenis, „Zem­gales Balss” redaktors V. Lejasozols, Latv. rakstu un mākslas kameras pilnvarnieks J. Druva u.c. Mirušā skolotāja Dinsberga jun. sieva un bērni Dinsberga piemiņas stūrīša izkopšanai ziedoja 100 Is. Skolotājs J. Šultners nolasīja prof. L. Adamoviča referātu „Dinsberga pamatskolas pirmie 50 gadi”.
Vēsturisku pārskatu par Dinsberga pa­matskolu sniedza šis skolas tagadējā pār­zine S. Dravnieka. Oficiālai daļai sekoja mūzikas priekšnesumi skolotāja A. Branaburga un brīvmākslinieces H.Vanadziņos iz­pildījumā. Kora dziesmas braši noskandi­nāja sadr. b-bas „Vārpa” koris diriģenta J. Šultnera vadībā. Bez tam skolotājas Kēniga un Dravnieka nodeklamēja divus Dins­berga dzejoļus „Vasaras vakars” un „Sainik dziesm uz rudiņ”, pēdējo Dundagas dialektā. Svinības noslēdzās ar saviesīgu vakaru.
Ernesta Dinsberģa skolai 100 gadu (Jaunākās ziņas, 10.09.1938.)
Dundadznieki šoruden rīkos lielas svinības (Ventas Balss, 10.09.1938.)
Dundagā šodien Ernesta Dinsberga skolas 100 gadu svinības (Ventas Balss, 22.10.1938.)
Dinsberga skolas 100 gadu pastāvēšanas svētki (Ventas Balss, 25.10.1938.)

Avots: Ventas Balss (10.09.1938.; 25.10.1938.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s