Mazirbes nepilnā vidusskolā (1941.)

Laikraksta “Brīvā Venta” 1941. gada 19. aprīļa numurā ir publicēts raksts par Mazirbes nepilno vidusskolu, kurā mācās drusku pāri par 200 skolēniem un iekšējie izbūves dar­bi vēl turpinās.

Brīvā Venta (19.04.1941.)
Mazirbes nepilnā vidusskolā
Bānītis izpūš baltu dūmu mutuli un apstājas. Mazirbes stacija. Vēl mirklis, un kājas sajūt zem sevis jūrmalas smilts vieglo irdenumu un acis steidzīgi mek­lē – Mazirbes nepilnās vidusskolas celt­ni. Tur jau viņas siluets cauri priežu stumbru sietam saredzams. Ceļš aizvi­jas turpu. Jā, tā ir varena skola! Nav vārdam vietas. Skolas direktors b. Upesleja paskaidro, ka iekšējie izbūves dar­bi vēl turpinājušies līdz šai dienai. Nupat pabeigti instalacijas darbi, un skola tagad apgādāta ar spožu elektrības gais­mu, tikai traucējumi ar degvielu. Telpas plašas un gaišas. Lielā zāle ar labi izbūvētu skatuvi ka radīta sarīkojumiem un fizkulturiešu nodarbībām. Skolas direktors šeit arī izrāda lielu pretimnāk­šanu, dodams iespēju kā skolas kolek­tīvam, tā sabiedrības aktivam intensīvi izmantot telpas savām vajadzībām. Paš­reiz režisors Alksnis uz skatuves iestu­dē Raiņa „Spēlēju dancoju”, ko pare­dzēts uzvest nākošā svētdienā – 20. aprīlī. Lugā ņem dalību ap 50 kultaktivistu. Tā skola pamazām kļuvusi par sabiedriski-kulturālas dzīves centru, kādai arī ikvienai skolai tiešām jābūt. Arī skolēni kulturālā dzīvē darbojas ar at­zīstamu veiksmi. Daļa piedalās lugu uzvedumos, noorganizēts labs skolēnu ko­ris, deju ansamblis, orķestris un gatavo arī fizkulturas priekšnesumus. Vēl drusku vairāk piestrādāt pie fizkulturas darba izkopšanas, un Mazirbes nep. vidusskola varēs droši nostāties mūsu apriņķa skolu pirmajās rindās. Skolā aktīvi strādā arī pionieru nodaļa pionieru vecākās vadītājas – skolotājas Almas Lācis vadībā. No drusku pāri par 200 skolēniem pionieru organizācijā sastāv 40 skolēnu. Pēdēja laikā gan pionieru skaits turpina strauji pieaugt.
„Pionieri ir tiešām izvirzījušies par labākiem skolniekiem”, saka skolas direktors b. Upesleja, „jau stipri, sevišķi 6. klasē, manāma atšķirība starp pionieriem un pārējiem skolniekiem politisko un sabiedrisko jautājumu izpratnē. Viņi arī aktīvāki”.
Un kā skolotāji atbalsta pionieru darbu?
Tur vārds sakāms pionieru vecākai vadītājai – „Skolotāji un direktors pio­nieru organizācijās darbam izrāda vislielāko pretimnākšanu un nekad neat­sākās no līdzdarbības pionieru organi­zācijās darba sekmēšanā. Vispāri varu sacīt, ka mūsu skolā starp skolotājiem valda laba saskaņa un saticība”.
Vairāk kā puse no skolniekiem dzī­vo skolas internātā. Meitenes jaunajā, zēni vecajā skolas ēkā. Vakaros līdz plkst. 21 mācībās un plkst. 22 Mazirbes nep. vidusskolas skolēni visi gultās. Sek­mes skolnieki manāmi pacēluši, jo se­višķi sestajā klasē. Tas rāda, ka skolo­tāji atraduši bērniem pareizo pieeju, kā pārliecināt tos par nepieciešamību mā­cīties tā, kā mācījušies bb. Ļeņins un Staļins. Tāda ir visas skolas skolnieku vēlēšanas, ko pauž pāri skatuvei stāvo­šais lozungs. Arī klasēs daudz aicinoši un solījumus izsakoši lozungi un citāti, ģīmetnes. Klašu dekorēšana gan varēja būt vēl drusku dzīvāka, krāsaināka. Sā­kot no otrās klases, sienas rotā sienas avīzes. Tās vēl ar dažām kļūdām, tomēr kā skolnieku pašu darbs atzīstamas, un ar skolotāju aizrādījumu piepalīdzību arvien labākas izveidojamas kā apdares, tā satura ziņā. Vairāk vietas jādod sko­las un pionieru dzīves un darba attēlo­jumiem kā rakstos, tā zīmējumos.
Arī komjaunatnes rīkotajās masu vingrošanas sacensībās Mazirbes skol­nieki, kaut ar nokavēšanos (daļēji tā izskaidrojama ar skolotāju maiņu) ieslēgušies un intensīvos treniņos cen­šas sagatavoties tā, lai svētdien vismaz 4 komandas varētu veikt BGTO rosmes vingrojumus. Nupat noorganizēts arī fiz­kulturas kolektīva birojs un tas nekavējoši uzsāks sekmju reģistrēšanu un nodarbību izvešanu pa tām.
Skola cītīgi gatavojas 1. maija atzī­mēšanai ar plašu sarīkojumu. Skolas ēku paredzēts iluminēt, ar visiem iespējamiem līdzekļiem gādāt, lai 1. mai­ja svētki Mazirbes darba ļaudīm un skol­niekiem paliktu neizdzēšamā atmiņā.
-ergs.
Mazirbes nepilnā vidusskolā (Brīvā Venta, 19.04.1941.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s