Dundagas krājaizdevu sabiedrība

Dundagas krājaizdevu sabiedrība nodibināta 1873. gadā, bet statūti apstipri­nāti 1874. g. 5. jūnijā, ar sabiedrības nosaukumu „Dondangas pagasta palīdzības un krājuma kase”. Tas ir pirmais latviešu kredītkooperatīvs.

Latviešu kooperatīvais kredits
Dundagas krājaizdevu sabiedrība
nodibināta 1873. gadā, bet statūti apstipri­nāti 1874. g. 5. jūnijā, ar sabiedrības nosaukumu „Dondangas pagasta palīdzības un krājuma kase”.
Sabiedrība darbojās ar labām sekmēm līdz 1915. gada vācu okupācijas laikam, kad, sabiedrības darbību pārtraucot, ilggadīgais kases darbvedis un dibinātājs Irbiņa tēvs kases grāmatas un citas vērtī­bas, glābdams no kara posta, apraka zemē.
Sēž no kreisās puses 1. — pad. loc. Fricis Munkevics, 2. — pad. loc. Jānis Šultners, 3. — pad. pr-js Valdis Legzdiņš, 4. — Latv. tautas bankas revidents-instrukt. Heinrichsons. 4. — vaid. pr-js Kārlis Eichlers, valdes pr-ja biedrs - sekretārs Jānis Drafens un valdes loceklis - kasieris Alfrēds Derkevics. Stāv no kreisās: 1. — padomes loc. Ernests Blumbergs, 2. — pad. loc. (pr-ja biedrs) Pēteris Ērglis, 3. — revīz. kom. pr-js Ģirts Emars, 4. — revīz. komis. loceklis Kārlis Feldmanis un grāmatvedis-darbvedis Jānis Liepkalns.

Sēž no kreisās puses 1. — pad. loc. Fricis Munkevics, 2. — pad. loc. Jānis Šultners, 3. — pad. pr-js Valdis Legzdiņš, 4. — Latv. tautas bankas revidents-instrukt. Heinrichsons. 4. — vaid. pr-js Kārlis Eichlers, valdes pr-ja biedrs – sekretārs Jānis Drafens un valdes loceklis – kasieris Alfrēds Derkevics. Stāv no kreisās: 1. — padomes loc. Ernests Blumbergs, 2. — pad. loc. (pr-ja biedrs) Pēteris Ērglis, 3. — revīz. kom. pr-js Ģirts Emars, 4. — revīz. komis. loceklis Kārlis Feldmanis un grāmatvedis-darbvedis Jānis Liepkalns.

Pēc vācu karaspēka aiziešanas, kad mainījās dažādas valdības, Irbiņa tēvs pēc iespējas turpināja kases darbību.
Latvijas valstij nodibinoties, pazemē noslēptās grāmatas tika celtas dienas gais­mā, un nenogurstošais darbinieks J. Irbiņš, savācot palikušos līdzekļus, sāka darboties ar savu „palīdzības un krājuma kasi” par svētību kara vētrās izpostītai dzimtenei.
Lielākā daļa plašo kases līdzekļu kara laikā zuduši, un uz evakuētiem vērtspapī­riem vien kase zaudējusi 56.000 rbļ.
Sakārtojot un pārvērtējot palikušos lī­dzekļus, kas galvenokārt sastāvēja no no­guldījumiem Kurzemes savstarpējā kreditbiedrībā un Ventspils un Rundāles krāj­aizdevu sabiedrībās, sabiedrības bilance uz 1920. g. 1. janvāri uzrādīja 183.185,29 Latvijas rubļu.
Sabiedrība sēru dienas piedzīvo 1921. gadā, kad viņas dibinātājs un ilggadīgais darbinieks Irbiņa tēvs aiziet veļu valstī.
1921.gadā tiek pārreģistrēti sabiedrī­bas statūti, un tā paša gada 21. septembrī notiek pirmā biedru sapulce, kurā ieradušies 18 bijušās kases biedri.
Sabiedrība pēc kara piedzīvojusi daudz veiksmju un neveiksmju. Pašreiz tā ir viena no stabilākām krājaizdevu sabiedrī­bām. Bilance 1936. g. 1. janvārī Ls 198.979,—, ar 835 biedriem.
Darbības sākumā sabiedrība ar kreditiem apmierināja plašo Dundagas, Auces, Popes un daļu Puzes un Ārlavas pagastu iedzīvotājus.
Tagad, kad minētos pagastos nodibi­nātas savas krājaizdevu sabiedrības, Dun­dagas krājaizdevu sabiedrība cenšas ar kreditu apmierināt vienīgi Dundagas pa­gastu, kurā ir ap 9000 iedzīvotāju.
Nenoliedzami nopelni krājaizdevu sa­biedrības darbības sākšanai un nostiprinā­šanai pēc kara pieder sabiedrības tagadē­jam valdes priekšsēdētāja biedram un sek­retāram Jānim Drafenam, kas sabiedrībā bez pārtraukuma darbojas no 1921. g. 21. septembra.
Sabiedrības valdē darbojas kā priekš­sēdētājs Kārlis Eichlers, priekšsēdētāja biedrs un valdes sekretārs Jānis Drafens, kasieris Alfrēds Derkēvics. Padomē: priekšsēdētājs Valdis Legzdiņš, priekšsē­dētāja biedrs Pēteris Ērglis, locekļi Jānis Šultners, Ernests Blumbergs un Fricis Munkēvics. Darbvedis-grāmatvedis Jānis Liepkalns.
Bilances

Avots: Latviešu kooperatīvais kredits, Latvijas tautas bankas izdevums, 1937.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s