Dundagas 1. dziesmu diena (1936.)

Pa visiem ceļiem 1936. gada 26. jūlija rītā uz Dundagu plūda automašīnas, atvezda­mas dziedātāju un svētku viesu grupas. Brauca arī pajūgos, brauca velosipēdos un nāca arī gājēji. Cilvēki devās uz 1. Dundagas dziesmu dienu.dziesmu-d-2
Ventas Balss (28.07.1936.)
 No brīvās krūts skan dziesmas pāri Dundagas ārēm
Spoži izdevusēs 1. Dundagas dziesmu diena
Pa visiem ceļiem svētdienas rītā uz Dundagu plūda automašīnas, atvezda­mas dziedātāju un svētku viesu grupas. Brauca arī pajūgos, brauca velosipēdos un nāca arī gājēji. Uz lielceļa pie diev­nama bija celti goda vārti ar uzrakstu: „Ar dziesmām sveicam!”, bet pie visām centra ēkām plīvoja valsts karogi.
Plkst. 11 rītā iedunejās laužu pārpildītā un lapu vijām greznotā dievnama zvans. Sākās 1. Dundagas dziesmu dienas svinīgais dievkalpojums. „No brīvas krūts lai skan dziesmas pāri Dundagas ārēm” — runā Dundagas mācītājs E. Ville. — „Lai atdaras sirdīs jūsma, kas cilvēkus sauc kopā uz vienu mēr­ķi: dziedāt Dievam, tēvijai un tautai”. Svētrunu sacīja sirmais prof. L. Bērziņš. Dievkalpojumā piedalījās Popes-Rindas draudzes māc. V. Zēcens. Dievnamā bija ieradušies valdības pārstāvis svēt­kos — prof. K. Blese un svētku rīcī­bas komitejas locekļi. Ventspils un Dun­dagas apvienotie kori nodziedāja A. Jurjana „Ak, Jeruzaleme, modies” un J. Vītola „Tu, kas mīti debesīs” un „Dieva lūgums”, bet brīvmāksliniece P. Brīvkalne Bethovena „Debesis iz­teic”.
Īsi pēc pusdienas debesis aši aizse­dzas melni melniem pērkoņa mākoņiem. Straumēm nāca lietus, pārklājot ceļus peļķēm un piemērcējot svētku laukumu. Kad lietus nostājā, tautas tērpos posu­šies kori sapulcējas pie baznīcas. Ar Vidzemes artilērijas pulka orķestri, svētku viesiem un rīcības komiteju priekšgalā, kori aiz saviem karogiem devas uz svētku vietu — Dundagas pils parku. Gājienu vadīja aizsargu bat. kom. T. Lepše. Svētku estrāde bija celta ļoti jaukā vietā — kupli ozoli Ieslē­dza klausītāju sēdvietas, bet aiz estrā­des, kas bija apvīta meijām, gaisā tiecās slaidas egles. Pavēstot, ka svētkos piedalās 16 kori ar 400 dziedātājiem, svētku rīcības komitejas priekšsēdētājs, Dundagas virsmežzinis K. Kūlis lūdza valdības pārstāvi prot. K. Blesi atklāt svētkus. „Man jānes jums sveicieni, kurus jums šajā dienā sūta Vadonis Dr. K. Ulmanis” — saka prof. K. Blese un šos vārdus saņem ilga aplausu brāzma. — „Vadonis vēlējās pats būt kopā ar dundadzniekiem šajā dienā”, turpina runātājs, — „tikai viņu Rīgā aizturēja lielie strādnieku svētki. Tāpat nododu jums izglītības mi­nistra prof. A. Tenteļa sveicienu. Esam pulcējušies, lai pierādītu sevi par dzie­dātāju tautu. Daiļuma meklēšana dabā un sirdī — ir latviešu rakstura sastāvdaļa. Dziesmā tā spēj spilgti izpausties. Lai dziesmu svētki nes jums, dundadznieki, savu svētību, lai palīdz stiprināt cildeno ideju par mūžīgo Latviju. Celiet ilgās tādu Latviju, kas dzīvotu saules mūžu, lai piemiņa par latviešu darbiem izskan malu malās un laiku laikos! Mums cerību turot uz to, Dievs lai svētī Latviju!” Svinīgi izskan valsts himna pār Dundagas vecajiem ozoliem.
Prof. Dr. L. Bērziņš runā par seno, diženo senlatviešu setu un novēl, lai Dundagas dziesmu diena veco sētu cel­tu jaunā godā. Apriņķa lauku pašvaldī­bu vecākais J. Dzenis norāda, ka mazie pagasti skatās, ko dara lielākie: Dundagai jau atsaucies pagasts otrā apriņķa pusē – ēdolnieki, kas dziesmu dienu rīko 23. augusta.
Tautskolu inspektors J. Ansabergs sveicina Ventspils un Talsu skolu val­žu vārdā, bet no kaimiņiem popeniešiem māc. V. Zēcens. Latviešu dzies­mu svētku b-ba bija sūtījusi telegramu, ko nolasīja rīcības komitejas priekšsēdē­tājs K. Kūlis. „Tautas dziesma: dziedot dzimu, augu un mūžu nodzīvoju”, — viņš teica noslēguma vārdos, —izsaka mūžīgo latvieša dvēselē. Vārdi, ko dzies­mās dzirdēsim šodien, būs tā atspoguļojums. Lai skan Lepnā dziesma par godu Vadonim!” No tūkstošu mutēm at­skan dziesmas spēcīgās skaņas, bet acis paceļas pret debesīm, kur, šķiet, noticis brīnums: smagajos lietus padebešos pavērusies gaiša sprauga, zeltai­no mākoņu logs, no kura dziedātāju galvām pārlija spožs saules staru kūlis, tā piešķirot tautas teiktajam suminājumam dievišķu noskaņu. Līdz pat vaka­ram debesis bija atkal pilnīgi mākoņu klātas, un tā šis gaismas mirklis nāca kā simbols, pamezdams aiz sevis kādu sevišķi svinīgu nojausmu.
Svētku koncerts.
Tad trejkāršām ozolu vītnēm ietērp­ta katedrā kāpj svētku virsdiriģ. prof. P. Jozuus, un V. Dārziņa dziesmas „Birzēm rotāts Gaiziņš” skaņas ievadīja svētku koncertu.
Dundagas 1.dziesmu dienas programma
Pirmajā daļā vēl sekoja J. Vītola „Svētī, Dievs, šo zemi!”, V. Ozoliņa „Latvija daiļa”, J. Norviļa „Dziesmu kalnā” un J. Vītola „Gais­mas pils”. Abas tās nācās atkārtot. Tad Vid­zemes artilērijas pulka orķestris, kapelm. J. Skujiņa vadībā, atskaņoja J. Vītoliņa „Latvju rapsodija”. Programmas otrajā daļā vīru koris dziedāju E. Dārziņa „Mirdzi kā zvaigzne”, „Pie tēvu zemes dārgās” un A. Jurjana „Kas īstens latvietis”. Jauktā kora izpildījuma sekoja E. Melngaiļa „Es redzēju jūriņā” un „Trīs putniņi skaisti dzied”, A. Jurjana „Pūt vējiņi” un pēc tam orķestru pavadījumā A. Jurjana kantāte „Tēvijai”, solopartiju veicot brīvmāksliniecei P. Brīvkulnei. Nerimstošie aplausi panāca kantātes atkārtošanu. Orķestris atskaņoja E. Kuškevica „Fanfaru maršu”. Noslēguma daļā skanēja E. Melngaiļa „Lokatiesi mežu gali”, J. Kal­niņa „Kurš putniņš dzied tik koši”, E. Melngaiļa „Kade pārnāksi”, V. Dārziņa „Švāģera meitiņa” un J. Vītola „Rīgā pirku sirmu zirgu”, noslēdzoties ar lepnās dziesmas melodiju.

dziesmu-d-1

Par izpildījumu jāsaka tikai labu. Kopkora kodolam — ventspiliešu un dundadznieku koru vienībām jau sena, rutinēta muzikāla kultūra un iedvesmojošais virsdiriģenta prof. P.Jozuusa žests tiem līdzi arī pārējo balsis bija saliedinājis teicamā kopsaskaņā, ar dzīvu izteiksmi un labu ritumu. Nevar aizmirst piezīmēt lielo sa­skaņu starp dziedātājiem un klausītajiem, kuru kuplie aplausi sedza arī to, ko dziesmas autors, varbūt, dzirdētu skanam vēl precīzāku un pilnīgāku. Programmai viscaur bija dzimtenes slavinājuma nokrāsa.
Izskanot programmas pēdējai dzies­mai, kora dalībnieces cēla ziediem pil­nās rokas, un par virsdiriģentu bira pu­ķu lietus, neskaitot tos ziedu klēpjus, ko vadītajiem pasniedza tieši. Dziedātāji turpretim parādīja, ka spēcīgas netikvien viņu balsis, bet arī rokas, un virs­diriģents P. Jozuus, soliste P. Brīvkalne, kapelmeistars J. Skujiņš lidoja roku šūpolās. Rīcības komitejas loceklis T. Lepše uzaicināja klātesošos par godu Vado­nim un slavu tēvzemei uzsaukt trīskārtēju „Lai dzīvo!”, kas atskanēja lieliskā spēka. Rīcības komiteja un svētku da­lībnieki nosūtīja Vadonim šādu telegramu: „Esam sajūsmā, ka Jūs, diženais tautas dēls, esat uzminējuši tautas gribu un augšā cēluši Gaismas pili. Lai Dievs dod Jums spēku un veselību joprojām spožus uzturēt šos Gais­mas starus !” Sekoja Lai dzīvo! Valdībai, virsdiriģentam P. Jozuusam, dundadzniekam diriģentam J. Šultneram, diri­ģentiem, solistei un rīcības komitejai. Kopkoris uzsāka dziesmu „Nevis slin­kojot un pūstot”. Skanot dziesmai, dundadznieces nesa divus krāšņus ozollapu vaiņagus zelta rakstā. Viens bija lemts, virsdiriģentam P. Jozuusam, otrs diri­ģentam J. Šultneram, Dundagas vecākā „Vārpas” kora vadītājam. F.F.
No brīvās krūts skan dziesmas pāri Dundagas ārēm (Ventas Balss, 28.07.1936.)
Bilžu galerija Dundagas 1. dziesmu diena (1936.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Dundagas 1. dziesmu diena (1936.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Dundagas 1.dziesmu diena (bildes) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s