Krišjāņa Barona piemiņas vietas – Dingas

Publicējam pēdējo rakstu no laikraksta “Padomju karogs” 1985. gada rakstu sērijas par vietām, kas saistītas ar Krišjāni Baronu. Šoreiz par Dingu mājām un Dingu kapiem.
Padomju karogs (09.02.1985.)
Krišjāņa Barona piemiņas vietas
3. Dingas
Fragments no rietumkrievijas kartes (1917.)

Fragments no rietumkrievijas kartes (1917.)

Cauri Dundagai, kuru Krišjā­nis Barons apmeklēja 1859. ga­dā, kājām ceļodams no Tērbatas cauri Vidzemei uz mājām, doda­mies apmēram piecus kilometrus pa Mazirbes ceļu uz bijušajām Dingu mājām. Tās 1857. gadā Dundagas barons iedalīja muižas galdniekam Fricim Adamovičam pēc viņa apprecēšanās ar Kriš­jāņa Barona māsu Līzi, kas kal­poja Dundagas muižā par ista­beni. Dingu mājas bijušas vecas un nolaistas, bet, cītīgi un pras­mīgi saimniekojot, tās tiek iekoptas. Par savu vecmāmiņu Krišjāņa Barona māsu Līzi Adamoviču un dzīvi Dingu mājās atmiņas uzrakstījusi un Talsu muzejam nodevusi skolotāja Klā­ra Freienberga (1887.-1983.). Tēlaini, uzburdama mūsu acu priekšā latviešu zemnieku dzīvi un sev tuvos cilvēkus, K. Freienberga stāsta par Dingām 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. K. Freienberga muzejam nodevusi Dundagai raksturīgus strīpotus uzsvārčus, kādus lietainā vai aukstā laikā vecmāmiņa apņēmusi apkārt, kad gājusi laukā. Spilgtām krāsām uzdzirkstī rūtotais auduma gaba­liņš, kas saglabājies no vairāk nekā pirms simts divdesmit ga­diem šūtās vecmāmiņas Līzes kā­zu kleitas – ar mālētām krā­sām, kā toreiz teica, tas ir, no pirkta auduma.

Fragments no 1928. gada kartes

K. Freienberga nodevusi mu­zejam skaistu 19. gadsimta albumiņu ar ģimenes locekļu un radu fotogrāfijām. To vidū vecais Dinga – Līzes vīrs, kurš deviņpadsmit gadu bija Dunda­gas pagasta vecākais, viņa brāļa un māsas dēli – Kubeles sko­las skolotāji Jānis Adamovičs un Jānis Dreibergs, krustdēli sko­lotājs Fricis Ieviņš un rakstnieks un tulkotājs Fricis Adamovičs. Fototehnikas ziņā retums (muze­jā vienīgā) ir ferotipijas tehni­kā (uz metāla plāksnītes) uzņem­tā Jāņa Adamoviča un E. Dinsberga krustmeitas Alvīnes Feldmanes kāzu bilde 1884. gadā. Sena un vēsturiski vērtīga ir 1889. gada fotogrāfija, kurā re­dzam Dingu mājas, priekšā pie senatnīgas, sklandu sētas stāv Līze un Fricis Adamoviči. Attē­lā, kuru 1907. gadā fotografējis un uz Dingām nosūtījis krustdēls skolotājs Fricis Dravnieks, re­dzam viņus abus jau vecumdienās.
Dingu mājas 1889. ga¬dā. No kreisās Līze un Frīds Adamoviči. V. FRĒLIHA fotoreprodukcija

Dingu mājas 1889. gadā. No kreisās Līze un Fricis Adamoviči. V. Frēliha fotoreprodukcija

Māsas Līzes mājās Dingās Krišjānis Barons pēdējo reizi viesojies 1898. gadā. Bija pabeigts “Latvju dainu” pirmais sējums, radies vaļas brīdis, un varēja atļauties apmeklēt Kur­zemes radus. Dingās Barons no­dzīvoja gandrīz trīs nedēļas. Viņš sajūsminājās par zilajām mežu tālēm, ko redzējis pa augš­istabas logu, katru dienu devies pastaigās pa tuvējo mežu. Radu­sies pat vēlēšanās pārcelties uz dzīvi Dingās, bet to liedzis darbs.
Epizodi no šīs Barona ciemo­šanās Dingās, kas vēlāk rados bieži tikusi ar smaidu pārrunāta, tikšanās reizē pastāstīja K. Frei­enberga. Kādreiz, pastaigāda­mies mežā, Barons saticis sievi­ņu, kas gājusi uz Dingām cie­mos. Viņš bijis ģērbies baltās drēbēs un jau ar sirmu bārdu. Sieviņa noturējusi viņu par pašu dieviņu un, atnākusi Dingās, tā arī stāstījusi vecmāmiņai Līzei. Tieši tad atvērušās durvis un ienācis Barons. Viešņa tā pārbi­jusies, ka — spukš! — zem gal­da.
Tagad Dingu māju vietā šalc diži koki un redzamas ēku atlie­kas (pēdējās nojauktas septiņdes­mito gadu beigās). Turp varam nokļūt, ja no Mazirbes ceļa pre­tī Dižmežu mājām nogriežamies pa labi, bet labāk jau pajautāt Dižmežu māju iedzīvotājiem.

Dingu kapi 2012. gada ziemā.

Dingu kapi 2012. gada ziemā

Apmēram kilometru no Dingu mājām meža vidū atrodas Dingu kapi. Ceļš uz turieni aizaudzis. No Dingu mājām jāiet pa lauku (atpakaļ uz Dundagas pusi paralēli Dundagas—Mazirbes ceļam), pāri novadgrāvja aizaugušajam tiltam, pa meža taku, un tad pēkšņi mūsu skatam paveras ne­liela, romantiski skaista lauku kapsēta, kuru apjož labi sagla­bājies, zaļi nosūnojis akmens krāvuma žogs. Dižas egles sar­gā šeit dusošo mieru.
Friža un Līzes Adamoviču kapakmens Dingu kapos.

Friža un Līzes Adamoviču kapakmens Dingu kapos

Kapu vietu mežā bija izrau­dzījies Dingu saimnieks. Kad 1907. gadā Līze un Fricis Adamoviči atzīmēja zelta kāzas, notika arī kapsētiņas iesvētīšana. Pirmo kapsētā 1912. gadā gul­dīja Frici Adamoviču, 1916. ga­dā tur apglabāta Līze. Viņu vārdus varam izlasīt pie kapu ko­pas uz akmens krusta. Kapos apbedīti arī viņu dzimtas locekļi un apkārtējo māju iedzīvotāji.
Krišjāņa Barona takas mūsu novadā ir izstaigātas. Vēl jāpārdomā un jālzlemj, kur jāpieliek rokas, lai godam sagaidītu viņa simts piecdesmito dzimšanas die­nu. Talsu muzeja darbinieki iz­strādā plānu un apkopo materiā­lus, lai varētu Iekārtot ekspozīciju par mūsu novada 19. gad­simta literatūras darbiniekiem sa­biedriskajā E. Dinsberga skolas memoriālajā muzejā. Top ceļo­joša Izstāde par Krišjāni Baro­nu, ko varēs apskatīt skolās, kul­tūras iestādēs un uzņēmumos.
K. VALBERGA,
Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā fondu glabātāja
Nākamajās bildēs ir parādīts, kā Dingu mājvietā izskatījās 2012. gada ziemā.
Krišjāņa Barona piemiņas vietas 3. Dingas (Padomju karogs, 09.02.1985.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

3 responses to “Krišjāņa Barona piemiņas vietas – Dingas

  1. Atpakaļ ziņojums: Krišjānim Baronam – 180 • Aleksandra Pelēča lasītava·

  2. Esmu viena no atvasēm šai dzimtai!!!!Sāpigi,ka no manas mammas mājām palikušas tuikai drupas!!!!Bet kapiņos tagad atdusas viņa pati!:(nemaz nezinaju,ka inteneta ir kas tads atrodams!!!!

  3. Atpakaļ ziņojums: Dundagas pagastam 150! (2017.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s