Krišjāņa Barona piemiņas vietas – Kubeles skola un Pēterkužnieki

Turpinām laikraksta “Padomju karogs” 1985. gada numuros publicēto rakstu sēriju par vietām, kas saistītas ar Krišjāni Baronu. Šoreiz par Kubeles skolu un Pēterkužniekiem.

Padomju karogs (02.02.1985.)
Krišjāņa Barona piemiņas vietas
2. Kubeles skola un Pēterkužnieki
No Valpenes Krišjānis devās skolas gaitās uz Kubeles skolu (apmēram piecus kilometrus pa lielceļu uz Dundagas pusi norā­de pa labi uz E. Dinsberga sko­las memoriālo muzeju). Pirms at­nākšanas uz Dundagu mazais Krišjānis gadu bija gājis Dobe­les skolā, kas bija Īlei tuvākais miestiņš. Tur viņš, būdams tikai astoņus gadus vecs, iemācījās rakstīt un arī vāciski lasīt. Skola bija tālu no mājām, viņš saslima un uz turieni vairs negāja. Īles muižiņas galdnieks viņu paņēma mācībā, it kā lai papildinātu zi­nāšanas vācu valodā un rakstīšanā, bet galvenokārt viņš tur bija bērnauklis.
Kubeles kola_1937

Kubeles skola. 1937. gada foto. V. Frēliha fotoreprodukcija.

Dundagas pagastā, netālu no Kubeles mājām, bija uzcelta pir­mā pagasta skola. Tiem laikiem tā bija liela, stalta ēka ar desmit kambariem un divdesmit lieliem astoņrūšu logiem. Vēlāk atmiņās Krišjānis Barons šo skolu nosauc par savu pirmo īsto skolu. Par skolotājiem tur strādā centīgi un savam laikam izglītoti vīri – Ernests Dinsbergs un Fricis Mālbergs. Abi viņi nodarbojas arī ar rakstniecību, un viņu stundas pat bībeles stāstos ir interesantas, stāstījums saistošs un izprotams. Kā pagasta skola tā darbojās ti­kai pa ziemu, mācību valoda bija latviešu. Daži veiklākie skolēni, starp tiem arī K. Barons, seviš­ķās stundās mācījās vācu valodu. K. Barons šajā skolā mācījās di­vas ziemas: 1846.-1848. gadā. Talsu muzejā glabājas burtnīca, tā saucamie “Proves raksti”, ku­rā ir K. Barona Ieraksts 1848. gada 23. aprīlī. Burtnīcā ir arī citu skolēnu rakstu paraugi. Sākumā ir labāko skolēnu ieraksti, un pirmais no tiem ir K. Barona, tas izpildīts ļoti glītā, kaligrāfisikā rokrakstā (kopija apskatāma Talsu muzeja ekspo­zīcijā).
Kubalu skola 2012. gadā.

Kubalu skola 2012. gadā.

Skolotājs Dinsbergs ieteica ap­dāvināto zēnu sūtīt tālāk kādā pilsētas skolā, un viņa māsas Kristīnes vīrs Kronbergs to arī darīja. Galvenokārt Kronbergi, bet arī citi radi atbalstīja K. Ba­rona skolas gaitas Ventspilī, pēc tam Jelgavas ģimnāzijā, kā arī studiju gados Tērbatā. Dundagas apkārtnē, galvenokārt Valpenē, viņš pavadīja mācību brīvlaikus. Tur viņš dzīvoja arī 1861. un 1862. gadā, kad līdzekļu trūku­ma dēļ vairs nevarēja turpināt studijas.
Saņēmis J. Alunāna aicināju­mu, K. Barons 1862. gadā aiz­brauca uz Pēterburgu, kur kopā ar K. Valdemāru un J. Alunānu organizēja “Pēterburgas Avīžu” izdošanu. Tās kļuva par jaunlat­viešu idejisko centru. K. Barons bija faktiskais avīzes redaktors un galvenais darba darītājs visā avī­zes pastāvēšana laikā. K. Barons sarakstījās ar savu bijušo skolotā­ju Ernestu Dinsbergu, kurš karsti atbalstīja Jaunlatviešu centienus. “Pēterburgas Avīžu” pirmajā numurā bija ievietots viņa dze­jolis “Prieka cerība”, ar kuru rakstnieks apsveica jaunā laik­raksta izdošanu.
1862. gadā “Pēterburgas Avī­zēs” iespiests K. Barona raksts “Dundaga”. Tajā viņš atceras teikas par Dundagu, kuras dzir­dējis bērnībā, apraksta savu ne­seno ceļojumu pa šo apvidu. Viņš apraksta, kāda izskatās pils un tās parks. Viņš apmeklējis arī Ernestu Dinsbergu, savu bijušo skolotāju Kubeles skolā. “Šis mū­su dziesminieks, še klusā vientu­lībā dzīvodams, neapnicis strādā no agrā rīta līdz vēlai naktij, saviem dziesmu gariem kalpo­dams. Un miesīgu bērnu vietā tas auklē un audzina savas skais­tas gara meitas jeb rīmes un dziesmas,” raksta K. Barons.
Ernests Dinsbergs vēlākos ga­dos iesaistījās tautasdziesmu vāk­šanā un sūtīja tās K. Baronam. No Kubeles skolas Dundagas iz­loksnē pierakstītas tautasdzies­mas K. Baronam sūtīja arī E. Dinsberga krustmeita Alvīne Feldmane.
Bijušajā Kubeles skolas ēkā 1972. gadā tika iekārtots sa­biedriskais muzejs. Kā mācību iestāde skola tika likvidēta 1960. gadā. Sabiedriskajā muzejā iekār­totas E. Dinsberga memoriālās istabas un 19. gadsimta klases telpa. Kad Kubeles skolai 1938. gadā svinēja simts gadu jubileju, K. Barona dēls Kārlis Barons skolai dāvināja grāmatu “Kriš­jāņa Barona atmiņas” (Rīga, 1924.), kura ar Kārļa Barona ie­rakstu tagad glabājas muzejā.
Apmēram pusotra kilometra no bijušās Kubeles skolas atrodas Kužnieku kapsēta un bijušo Pēterkužnieku māju vieta. Pēter­kužnieki ir Krišjāņa Barona jau­nākās māsas Marijas mājas. Tur sakuploja un dzīvoja viņas dēla Jāņa Dravnieka ģimene, vairāk nekā divdesmit pēdējos mūža ga­dus nodzīvoja otrs dēls – sko­lotājs Fricis Dravnieks.

Ar māsu Mariju Krišjānis au­ga kopā Strutelē, Īlē un Valpenē. Marija bijusi liela dziedātāja, tautasdziesmu zinātāja. Māsas Marijas mājās Pēterkužniekos K. Barons pēdējo reizi ciemojies 1898. gada jūnijā, kad viņš ap­ciemoja Dundagas radus.
Pirms dažiem gadiem mājas nopostījis ugunsgrēks, tagad tur vairs redzami tikai daži lieli ko­ki un dzīvojamās mājas manteļskursteņa atliekas. Šo māju un tās iemītnieku likteņstāsts sa­glabājies fotoattēlos un Marijas mazmeitas Sofijas Dravnieces atmiņās. Pensionētā skolotāja S. Dravniece dzīvo Talsos, viņa no­devusi muzejam gan fotogrāfijas, dokumentus, grāmatas, gan etno­grāfiskus priekšmetus, kas stāsta par viņas dzimtajām mājām. Ne­sen viņa muzejam dāvāja savas vecmāmiņas Marijas dziesmugrāmatu, kas Izdota Jelgavā 1864. gadā.
Mazajā Kužnieku kapsētiņā atdusas K. Barona māsa Marija Dravniece ar ģimeni un māsa Katrīne Pluģe, kura arī mūža nogali pavadīja Pēterkužniekos. Kužnieku kapsētā ir K. Barona skolotāja Ernesta Dinsberga un viņa dzīvesbiedres kapa vieta.
K. VALBERGA
Krišjāņa Barona piemiņas vietas 2. Kubeles skola un Pēterkužnieki (Padomju karogs, 02.02.1985.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Krišjāņa Barona piemiņas vietas – Kubeles skola un Pēterkužnieki

  1. Atpakaļ ziņojums: Skaidrs un krietns vīrs (1937.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s