18. novembris Dundagā (1934.-1939.)

1918. gada 18. novembrī pasludināja neatkarīgu Latvijas valsti. Šī diena Latvijā ir svētku diena, tāpēc paskatīsimies, kā to atzīmēja Dundagā 1930-ajos gados.

1934. gads
Dundagā svinības sākās plkst. 10 rītā ar dievkalpojumu vietejā baznicā, kuru notureja mācitajs E. Ville. Pēc dievkalpojuma pils parka laukumā notika parāde, kuru komandeja aizsargu pulka 6. rotas komandieris Tenne un pieņēma ― 2. bataljona komandieris T. Lepše. Parādē piedalijās aizsargi, skolas, mazpulki, vanagi un citas organizācijas. Parādes dalibniekus uzrunaja apriņķa policijas 2. iecirkņa priekšnieks un aizsargu pulka 2. bataljona komandiers T. Lepše un uzaicinaja godināt kritušo varoņu piemiņu.
1936. gads
Svētkus Dundaga ievadīja svinīgs dievkalpojums baznīcā, kam sekoja pla­ša parāde, piedaloties aizsargiem, aizsardzēm, mežsargu vadam, ugunsdzē­sējiem, skolniekiem, vanagiem un mazpulkiem. Parādi pieņēma aizsargu 2. bataljona komandieris T. Lepše kopā ar pagasta vecāko Legzdiņu. Sēru korā­lim skanot, pieminēja kritušos varoņus. Plkst. 18 visi pulcējas Dundagas sadraudzīgā biedrībā, kur noklausījās Valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa runas pārraidījumu. Sekoja T. Lepšes referāts par tematu „Tēvzemei un brīvībai” un teātra izrāde. Tumsai iestājoties dega spuldzes un logos mirdzēja sveču gaisma.
1937. gads
Valsts dibināšanas 19. gada dienas pienācīgai atzīmēšanai Dundagas sa­biedriskās organizācijas apvienojušās kopīgām svinībām. Svinības ievadīs ar dievkalpojumu Dundagas baznīcā plkst. 11 dienā. Pēc tam plkst. 12.30 svētku parāde, kurā piedalīsies aizsargi, mežsargi, mazpulki, vanagi, vecie lat­viešu strēlnieki, ugunsdzēsēji un skolu jaunatne. Vakarā plkst. 6 sadraudzīgā biedrībā „Vārpa” priekšlasījums un teātra izrāde. Uzvedīs J. Baldzena drāmu „Tēvu sēta”. Noslēgumā svētku balle.
1938. gads
Dundagā svētku svinības ievadīja baz­nīcu zvanu skaņas un aizsargu pūtēju or­ķestra spēlētie koraļi. Plkst. 11 sabiedris­kās organizācijās devās kopīgā gājienā uz baznīcu, kur mācītājs E. Ville noturēja svētku dievkalpojumu, kuru kuplināja sadraudzīgās biedrības koris. Dundagas pa­gasta pašvaldības un sabiedrisko organi­zāciju vārdā pagasta vecākā v.i. Legzdiņš nolika baznīcā pie brīvības cīņās kritušo piemiņas plāksnes krāšņu vaiņagu ar uzrakstu „Valsts 20 gadu pastāvēšanas svētkos tiem Dundagas pagasta dēliem, kas tēvzemes Latvijas pamatos savas dzīvības likuši. Mīlestība nemitas, tā jūs godam daudzinās!” Plkst 12.30 sakārtojās svētku parādei aizsargi un aizsardzes, ve­cie strēlnieki, mežu darbinieki, ugunsdzē­sēji, vanadzes un vanagi, skolas un maz­pulki. Svētku parādi komandēja aizsargu nodaļas priekšnieks K. Strazdiņš, pie­ņēma 2. VAP II bataljona komandiera v.i. V. Šēniņš. Pēc valsts himnas uz­sauca trīskārtīgu „Lai dzīvo!” Valsis Pre­zidentam Kārlim Ulmanim, kara ministram ģen. J. Balodim un nacionālai valdībai, pēc kam atskanēja Dziesma brīvai Latvijai. Plkst. 16 Dundagas pils zālē notika svinī­gā pagasta padomes sēde. Plkst. 17 svētku dalībnieki noklausījās pieslēgumu Valsts Prezidenta svētku runai, pēc kuras Sadraudzīgas biedrības koris nodziedāja J Mediņa „Tev mūžam dzīvot Latvija” un J. Norviļa „Kam drosme ir”. Sabiedrisko lie­tu ministrijas pārstāvis V. Žabko re­ferēja par valsts tapšanu un pastāvēšanas laikā gūtiem izciliem sasniegumiem Referātam sekoja A. Grīna lugas „Tēvzemes” izrāde. Visa Dundaga bija krāšņi dekorēta un iluminēta, pie kam pie vietējas koppienotavas plandījās divi 10 metru gari valsts karogi. Svētkos pilsoņi ņēma līdz­dalību reti kuplā skaitā.
1939. gads
Valsts dibināšanas atceres svētkus 18. novembrī Dundagā rīko Dundagas sadraudzīgā biedrība kopā ar pagasta pašvaldību un citām sabiedriskam or­ganizācijām. Svētkus ievadīs svinīgs dievkalpojums baznīcā plkst. 11, plkst. 13 notiks aizsargu un citu organizāciju parāde laukumā iepretim koppienotavai; plkst. 16.30 pagasta padomes svinīga sē­de biedrības namā; plkst. 17 priekšla­sījums; plkst. 18 pieslēgums Valsts Pre­zidenta radiorunai; plkst. 19 teātra iz­rāde, uzvedot K. Zariņa lugu 4 cēlie­nos „Lielās sirdis”. Lugu iestudējis sa­biedrisko lietu ministrijas režisors K. Čakars. Sarīkojumu noslēgs saviesīga dzīve.
Valsts svētku svinības Dundagā (Ventas Balss, 19.11.1936.)
Kā Dundagā atzīmēs 18. novembri (Ventas Balss, 13.11.1937.)
Lielā sajūsmā Ventspils apriņķis svinēja valsts svētkus (Ventas Balss, 19.11.1938.)
18. novembra svinības Dundagā (Ventas Balss, 04.11.1939.)

Avots: Ventas Balss (20.11.1934.), Ventas Balss (19.11.1936.), Ventas Balss (13.11.1937.), Ventas Balss (19.11.1938.), Ventas Balss (04.11.1939.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s