Dundagas ciemats (1950.-1975.)

1975. gadā pagāja 25 gadi, kopš dibināta Dundagas ciemata darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komiteja. Piedāvājam 1975. gadā veidoto aprakstu par Dundagas ciemata izaugsmi padomju varas gados.
Rakstā ir precizēta informācija par Dundagas ciemata teritorijas veidošanās vēsturi, nav iekļauta visa aprakstā dotā informācija, kā arī atsevišķās vietās labota apraksta stilistika.
Apraksts par Dundagas ciemata izaugsmi padomju varas gados
Dundagas ciemata darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komiteja tika nodibināta 1950. gada 8. septembrī un skaitījās 3 km rādiusā ar apmēram 1600 iedzīvotājiem, bez lauku teritori­jas.
Laikā no 1950. gada – 1956. gadam Dundagas ciematā atradās Dundagas rajona centrs, ar visām rajona izpildu komitejai pakļautām iestādēm.
Dundagas rajona laikā ciematā uzcēla 2 (8) dzīvokļu mājas un Dundagas pamatskolu, kā arī Dundagas MRS šajā laikā sāka celt savu ciematu.
Dundagas pamatskola

Dundagas pamatskola

1952. gadā ciemata teritorijai pievienoja Dundagas ciema padomes lauku teritoriju ar apmēram 600 iedzīvotājiem. 1956. gadā ciemata teritorijai pievienoja Ģibzdes ciemu, 1963. gadā Ziedoņa ciemu, 1971. gadā Kaļķu, Nevejas un Vīdales ciemus, bet 1975. gadā daļu Kolkas ciema un daļu no Rojas ciemata lauku teritorijas.
Dundagas ciemata teritoriālās izmaiņas 1956.-1975.

Dundagas ciemata teritoriālās izmaiņas 1956.-1975.

1956. gadā ciematā darbojas šādas iestādes un organizācijas: Dundagas kolhozs, Dundagas MRS, Pansionāts, Zonālā slimnīca, Dundagas MTS, Vidusskola, Bērnu dārzs – maz­bērnu novietne, Sakaru nodaļa, SP darbnīcas un Pāces vilnas vērptuve.
1975. gadā Dundagas ciemata teritorija aizņēma 54800 ha lielu platību – 548,8 km2.
1971. gadā apvienojās 4 ciema padomes un 4 kolhozi. Pēc apvienošanās kolhozs „Dundaga” bija viens no lielākiem teritori­jas ziņā rajonā un arī republikā – zemes kopplatība – 22547 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 8615 ha, aramzeme – 4158 ha. Saimniecības pamatražošana augkopības un lopkopības produkcija.
Dundagas ciemata teritorijā atradās dažādi tautas saimniecības nozaru uzņēmumi un iestādes – kolhozs „Dundaga”, bijušā Dundagas MRS (vēlāk Ventspils MRS 3 meža izstrādāšanas iecirknis), Šlīteres meža rezervāts, lejas gala krautuve un plaša patēriņa cehs, transporta cehs, Talsu ūdenssaimniecības PMK Nr.26 Dundagas iecirknis, RA „Daiļrade” Dundagas cehs, Latvenergo Valdemārpils tīklu rajona Dundagas iecirknis, Talsu SPK Pāces vilnas pārstrādāšanas punkts, sadzīves pakalpojumu pieņemšanas punkts, sadzīves pakalpojumu darbnīcas, frizētava, pirts. Talsu patērētāju biedrības 11 veikali t.sk. laukos – 6. 4 ēdnīcas t.sk, 2 skolu, 1 kafejnīca. Talsu pienotavas Dundagas krējotava un 5 piena pieņemšanas punkti, Dundagas vidusskola, Dundagas zonālā slimnīca 75 vietām un ambulance, Dundagas veco ļaužu pansionāts 128 vietām, 1 lauku feldšeru punkts – Vīdalē, Dundagas kultūras nams (piešķirts teicama darba nosaukums) 2 lauku tautas nami, Dundagas bērnu, ciemata bibliotēka un 4 lauku bibliotēkas, bērnudārzs-mazbērnu novietne 9 vietām, pasts, krājkase, 4 lauku sakaru nodaļas.
Dundagas zonālā slimnīca

Dundagas zonālā slimnīca

Iedzīvotāju kopskaits 1975. gadā ciematā bija ap 4,5 tūkstoši, t.sk. ciemata centrā ap 1,9 tūkstoši cilvēku. Iedzīvotāju skaits ciematā pieauga sakarā ar ciematā izvērsto celtniecību – sevišķi ar kolhozu apvienošanos. Pateicoties valsts un rajona vadošo organizāciju atbalstam ciematā uzbūvēja 8 daudzdzīvokļu mājas (18) dzīvokļu, četras (8) dzīvokļu un viena rekonstruēta 12 dzīvokļu māja.
Daudzdzīvokļu māja Dundagā, 1.Maija ielā 2

Daudzdzīvokļu māja Dundagā, 1.Maija ielā 2

Ciematā uzbūvēja apvienoto katlu māju ar kolhoza „Dundaga”, MCP, SCO līdzdalības līdzekļiem, vidusskolu 720 skolniekiem, transformatoru apakšstaciju, Dienvidu tīklu kantora un ražošanas bāzes ēku, MRS Dundagas iecirkni, MCP kantora un darbnīcas ēku, plaša patēriņa cehu, veikalu – ēdnīcu, pārbūvēja brīvdabas estrādi parkā 1000 vietām, izbūvēja centra laukumu 1905. – 1919. gada revolucionāru piemiņas vietai ar pieminekļiem.
Ciematā veikti arī citi kapitālā remonta un labiekārtošanas darbi ielu, trotuāru kapitālais remonts, asfaltēšana, veco ēku nojaukšana, elektrības un telefona līniju novākšana un pārcelšana no centra kā arī apakšzemes kabeļu ierīkošana, skvēru un apstādījumu joslu ierīkošana.
Izgatavots ciemata ģenerālais izbūves plāns 1975. – 1985. gadam un ciematā celtniecība notiek vadoties pēc ģenplāna.
Fragments no 1975. gada Dundagas pilsētciemata ģenplāna

Fragments no 1975. gada Dundagas pilsētciemata ģenplāna

1975. gadā bija paredzēts, ka nākamajā piecgadē veiks kapitālā remonta darbus Dundagas pilī, ierīkos kanalizāciju I kārtu ciematā, uzbūvēs degvielas iepildīšanas staciju 1000 vienībām diennaktī, uzbūvēs tirdzniecības centru. Šos darbus bija paredzēts uzsākt 1975. gadā.
Turpinās ielu asfaltēšana, trotuāru ierīkošana ciemata labiekārtošana un apzaļumošana. Paplašinās telefona centrāli no 500 uz 1000 vienībām, izbūvēs jaunu ūdensvadu, artēzisko aku un ūdens torni 300 m2 tilpumā.
1976. gada I pusgadā tiks nodota ekspluatācijā 18 dzīvokļu māja MCP Dundagas iecirkņa darbiniekiem. 1979. gadā paredzēts uzsākt ar kolhoza Dundaga spēkiem bērnu dārza būvi ciematā.
Bērnudārza Dundagā celtniecība

Bērnu dārza būvniecība Dundagā

Izpildu komitejas darbā lielu palīdzību sniedz 60 deputāti un 8 pastāvīgās komisijas. Aktīvākie deputāti b.b. Dēringa, Sampāns, Barbāns u.c.
Pastāvīgās komisijas izdara pārbaudes, sagatavo materiālus, līdzziņojumus izpildu komitejas sēdēm un Padomes sesijām. Notur savas komisiju sēdes, izskatot svarīgākos jautājumus, noklausās iestāžu vadītāju atskaites. Aktīvākās ir finansu budžeta un tirdzniecības pastāvīgā komisijas priekšsēdētājs Freibergs, kultūras-izglītības priekšsēdētāja Zemtiņa, jaunatnes lietu – priekšsēdētāja b. Faulbauma, veselības aizsardzības – priekšsēdētāja b. Čodera u.c.
Darbs jāuzlabo lauksaimniecības pastāvīgai komisijai priekšsēdētāja b. Tālberga, sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs b. Sāmītis.
Labi strādā Dundagas kultūras nams – piešķirts ceļojošais sarkanais karogs „Labākais rajona jauktais koris” un tradīciju padome ko vada deputāte Bernāne, Dundagas lauku bibliotēka – vadītāja deputāte Dēringa, MRS veikals – pārdevēja Nazārova Anita, tagad zonas direktore. Kaļķu un Ezeru mežniecības, ko vada deputāti Einštāls un Miška, Dundagas bērnu bibliotēkas vadītāja Radele Laimdota u.c.
1975. gadā pēc kapitālā remonta saņēma citas telpas maizes un dzērienu veikali, šinī gadā – sākumā pēc remonta uz pašapkalpošanos, darbu sāka pārtikas preču veikals, kapitāli atremontēts 1975. gadā arī Pāces veikals. Telpu kapitālais remonts nobeigts Nevejas veikalā, jāuzstāda iekārtas un jāiekārto veikals. Tuvākā laikā, šinī gadā atremontēs zivju, gaļas un sakņu veikalu, kā arī rūpniecības preču veikalu.
Pārtikas preču veikals Dundagā

Pārtikas preču veikals Dundagā

Par sasniegumiem lopkopības produkcijas ražošanas kāpināšanā un pārdošanā valstij Dundagas kolhozam 1975. gadā piešķirts rajona partijas komitejas, rajona izpildu komitejas ceļojošais sarkanais karogs, ko kolhozs paturēja visus 4 ceturkšņus pēc kārtas. Arī vairāki deputāti no kolhoza apbalvoti ar nozīmi sociālistiskās sacensības uzvarētājs kā Bišovs Ē., Kriķītis M.,  Lindemanis K., Piņķis, Šnikvalds E., Nierliņa A. Deputāte agronome Tālberga ar medaļu par izcilu darbu – iegūstot augstu graudaugu ražu 1974. gadā. Nevejas iecirknis, ko vada deputāte Kēnigsvalde Līvija, saņēmis kolhoza „Dundaga” ceļojošo sarkano karogu „Labākais ražošanas iecirknis”.
Dundagas cienāta izpildu komiteja, veicot lielu organizatorisku darbu, iesaistot aktīvistus un deputātus 1975. gadā piena iepirkuma uzdevumu izpildīja par 101,2%, kartupeļu par 159% izcīnot rajonā II vietu. Neizpildīja gaļas iepirkuma uzdevumu, jo IV ceturksnī gaļas kombināts no iedzīvotājiem aitas neiepirka. Piecgades uzdevumi no individuālā sektora piena, gaļas un kartupeļu pārdošanā veikti ar lielu uzviju.

Avots: Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997; Apraksts par Dundagas ciemata izaugsmi padomju varas gados

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Viena atbilde “Dundagas ciemats (1950.-1975.)

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s