Izveido Dundagas novadu (2009.)

Administratīvi teritoriālās reformas gaitā, apvienojoties bijušā Talsu rajona Dundagas un Kolkas pagastam 2009. gadā izveidoja Dundagas novadu. Piedāvājam avīzes “Dundadznieks” rakstu par priekšsēdētāja ievēlēšanu un novada dibināšanu.

Dundadznieks Nr. 7 (88) jūlijs 2009.
 Protokolus papildinot
Kā rakstīts svešvārdu vārdnīcā: “Protokols ir dokuments, kurā no­teiktā formā secīgi pierakstīta kā­das norises gaita”. Kaut gan to lasīt ir interesanti, protokols tomēr sa­tur lietišķu informāciju un neatspo­guļo nekādus emociju strāvojumus. Taču sēdēs bieži vien uzšķiļas emo­cijas, ir pārdzīvojumi. No malas var pamanīt daudz tāda, ko protokols neatklāj. Tāpēc nedaudz komentē­šu 1. VI (1. VII – DV) novada domes sēdes, jo vēsturi neveido tikai fakti.
Priekšsēdētāja ievēlēšana
Rīta sēdi sasauca un vadīja vēlē­šanu komisijas priekšsēdētāja San­dra Kokoreviča. Viņa visiem depu­tātiem novēlēja izturību, jo laiks nebūs viegls. Sēdes vienīgais uzdevums bija ievēlēt novada domes priekšsēdētā­ju, un to deputāti izdarīja ļoti vien­prātīgi. Šim amatam deputāts Ēriks Bērzkalns no apvienības Novadnieki izvirzīja Aldonu Zumbergu, pama­tojot izvēli ar savas apvienības līde­ra veiksmīgu līdzšinējo darbību pa­gasta vadīšanā. Irina Jānberga arī atbalstīja savas apvienības vadītāja kandidatūru, uzsverot A. Zumberga mieru un nosvērtību un atzinīgi no­vērtējot viņa līdzšinējo darbu pa­gasta vadībā. Elmārs Pēterhofs no apvienības Novadnieki norādīja — A. Zumbergs vēlēšanās guvis tik lielu atbalstu, ka vēlētāji viņa lēmumus un darbību atbalstīs arī turpmāk. Ņemot vērā balsošanas rezultātus un savu pieredzi kopīgā darbā, at­balstu A. Zumberga kandidatūrai izteica arī citu apvienību deputāti: Valdis Rande no apvienības Strādā­sim kopā un Aigars Zadiņš no apvie­nības Tavam novadam.
Balsošana par priekšsēdētāja amatam izvirzīto kandidātu notika aizklāti. Rezultātus paziņoja balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Dace Kurpniece — visas vēlēšanu zīmes bijušas derīgas un visās at­balstīts A. Zumbergs. Pēc ievēlēša­nas viņš pateicās deputātiem par izteikto uzticību un iepriekšējā dar­ba novērtējumu, pauda prieku, ka domē iekļuvuši deputāti no visām apvienībām, līdz ar to pārstāvēts katrs vēlētājs. Tāpat A. Zumbergs izsacīja cerību visiem kopā saskanī­gi sadarboties. Nobeigumā priekš­sēdētājs izsludināja ārkārtas sēdi pilī plkst. 14.00.
A. Zumbergs pasludina, ka Dundagas novads ir nodibināts.

A. Zumbergs pasludina, ka Dundagas novads ir nodibināts.

Dundagas novada nodibināšana
Uz ārkārtas sēdi pils lielajā zālē devās ne tikai domes priekšsēdētājs un deputāti, bet arī abu pagastu ie­dzīvotāji. Skatītāji rindās bija ap piecdesmit sešdesmit iedzīvotāju. Smaržoja meijas, jasmīni un peonijas, gaismu šķīla fotoaparātu zib­spuldzes.
Kad par Dundagas novada admi­nistratīvo centru noteica Dundagas ciemu, par Dundagas novada domes un administrācijas atrašanās vietu Līko muižu Dundagā un pieņēma Dundagas novada pašvaldības noliku­mu, domes priekšsēdētājs A. Zum­bergs apsveica visus klātesošos ar pamatdokumenta pieņemšanu un pasludināja, ka Dundagas novads ir nodibināts. Viņš novēlēja, lai darbi veiktos tikpat raiti kā šie svinīgie notikumi, un aicināja turēties cīši kopā. (Pašvaldības nolikums apska­tāms domes kancelejā, Līkajā muižā, un internetā.) Saviļņojošs bija brīdis, kad visi cēlās kājās un dzie­dāja Latvijas himnu.
Pēc tam ļaudis devās uz Līko mui­žu, pie kuras apstājās, lai vērotu vēsturiskus mirkļus — Dundagas pagasta izpilddirektors Andris Koj­ro un Kolkas pagasta izpilddirek­tors Ilmārs Gleglu veikli nomainīja plāksni pie Līkās muižas. No 1. VII tur lasāms jauns uzraksts — Dunda­gas novada dome.
Sēdes turpinājumā piedalījās arī ap 20 Kolkas pagasta iedzīvotāju. Gandrīz visus atlikušos 17 darba kārtības jautājumus izskatīja tikpat raiti kā pilī. Mierīgs un skaidrs balsojums izšķīra, kurš no abiem kan­didātiem — A. Zumberga izvirzītais Guntis Pirvits vai A. Zadiņa ieteiktā Gunta Abaja — kļūs par domes priekšsēdētāja vietnieku.
Par ko gan tik dzīvi spriež domes priekšsēdētājs un bijusī Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāja?

Par ko gan tik dzīvi spriež domes priekšsēdētājs un
bijusī Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāja?

Emocionāli visjutīgākais bija jau­tājums par to, kā izvēlēties Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju. Kad to sāka risināt, bija jūtams kolcinieku satraukums. Tomēr, kad deputāti nosprieda, ka kandidātus šim ama­tam izvirzīs Kolkas ciema valde, ko ievēlēs 3. VII tautas sapulcē, emoci­jas rimās. Šāds lēmums ir ļoti lo­ģisks, jo būtiski, lai pārvaldes vadī­tāju atbalstītu vietējie un viņš pats arī būtu kolcinieks, kas vislabāk zi­na cieminieku vajadzības.
Darba kārtībā bija arī abu izpild­direktoru atskaites, kas aizņēma krietnu laiku. I. Gleglu uzsvēra, ka Kolkas sāpju bērns ir ūdensapgādes sistēma, ciema robežas ir tikai dzīvē, bet uz pa­pīra nav, līdz ar to nevar apstiprināt projektus, ļoti maz tiek izmantots lībiešu tautas nams, ir problēmas ar atkritumu, īpaši lielgabarīta, apsaimniekošanu, vētras izposta zvejnieku ceļus. Taču viņš norādīja arī, ka Kolkā ir ļoti labs sta­dions un jauna estrāde.
A. Kojro pastāstīja, ka Dundagas pašvaldībai nav nekādu lielu kredīt­saistību, ir tikai daži līzinga maksājumi. Lai no­maksātu rēķinus, naudas pietiek. Pašlaik Dundagā vairākās iestādēs notiek pat remontdarbi.
Visintriģējošākais darba kārtības jautājums bija par novada izpilddirek­toru. To skatīja pēdējo. Izpilddirektoru ir tiesī­bas ieteikt domes priekšsēdētājam. A. Zumbergs bija izvēlējies Elmāru Pēterhofu ar pamatojumu, ka vi­ņam ir zināšanas piekrastes jautāju­mos. E. Pēterhofa kandidatūru po­zitīvi vērtēja arī deputāts V. Rande, norādīdams, ka viņš ir ļoti zinošs un līdz ar viņa parādīšanos jūtamas jaunas vēsmas. Tā kā noraidījuma nebija, par domes izpilddirektoru iecēla E. Pēterhofu. Viņš atzinās, ka ilgi domājis par šo piedāvājumu un lēmumu pieņēmis tikai sēdes dienā.
Noslēgumā A. Zumbergs sacīja, ka šī diena viņam nesusi lielu emo­cionālu pārdzīvojumu: viņš nolēmis dzīvē uzņemties ļoti atbildīgus uz­devumus. Domes priekšsēdētājs iz­teica prieku, ka viņa uzaicināju­mam kļūt par izpilddirektoru at­saucies E. Pēterhofs. Viņš aicināja nevīstīt dūres un neturēt citam uz citu ļaunu prātu, bet gan strādāt visiem kopā plecu pie pleca.
Sēdēs piedalījās Diāna Siliņa
Visvalža Biezbārža foto
Protokolus papildinot (Dundadznieks, Nr. 7 (88) jūlijs 2009.)

Avots: Dundadznieks, Nr. 7 (88) jūlijs 2009.

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

One response to “Izveido Dundagas novadu (2009.)

  1. Atpakaļ ziņojums: Dundagas pagastam 150! (2017.) | Dundagas vēsture·

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s