Vispusīgu palīdzību skolai (1945.)

Laikraksts “Brīvā Venta” 1945. gada 4. decembra numurā raksta par to, kā Dun­dagas pilī pēc kara iekārto vidusskolu.
Brīvā Venta (04.10.1945.)
 Vispusīgu palīdzību skolai
Drīz jau paies mēnesis, kopš sācies mā­cības gads Dundagas vidusskolā. Tikai sko­lotāju kolektīvs un nedaudzi vecāki to zina, cik ir pastrādāts, lai jauno mācības gadu varētu sākt cik necik mājīgās telpās. Skolai izraudzītās telpas Dundagas pilī vācu oku­pācijas laika bijušas pilnīgi sabojātas un kļuvušas gandrīz nelietojamas: bojāts ūdens­vads, gandrīz iznīcināta instalācija, izsistas logu rūtis, sasistas durvis. Vācu saimnie­kotāji aptraipījuši visas telpas.
Bet tiklīdz skola pārņēma viņai ierādītās telpas, sākās intensīvs darbs. Darbam tika uzaicināti skolotāji, bērnu vecāki, audzēk­ņi un šefi, bet diemžēl, atsaucās tikai ne­daudzi. Sevišķi pasīvi izturējās sīrupa fab­rika, kura vienkārši atteicās kaut ar ko iz­palīdzēt skolas remonta darbam. Un tā, sko­lotāji, nedaudzi bērnu vecāki un audzēkņi paši ķērās pie remonta darbiem. Vecāki un skolotāji salaboja un nodarvoja skolas pa­pes jumtu 1800 m2, izmēza, iztīrīja un iz­mazgāja skolas telpas, iestikloja izsistās rū­tis, salaboja durvis un ar skolēnu vecāku saziedotiem remontu materiāliem izremon­tēja klases. Paši skolnieki sadarbībā ar sko­lotājiem izbalsināja vairākas klases, daļu koridora un virtuvi, salaboja plītis un krās­nis. Sevišķu aktivitāti skolas iekārtošanas darbos rādījis vecāku komitejas priekšsē­dētājs b. Ostups un šefs — pienotava.
Lielu daļu bijušā skolas inventāra vācu okupanti bija sadedzinājuši un iznīcinājuši. Vidusskola Dundagā ir vienīgā un at­vērta tikai tagad, padomju varai ienākot. Pieauga audzēkņu skaits skolā, ar ko arī izskaidrojama skolas inventāra lielāka dau­dzuma vajadzība.
Izrādījās, ka trūkst daudz solu un galdu. Zēni, galdnieka darba lietpratēji, nekavējoši ķērās pie darba. Jau pagatavoti vairāki pa­gaidu soli un galdi, kuru skaits ar katru dienu aug. Daļa no skolas inventāra paga­tavota ar izglītības nodaļas piešķirtiem līdzekļiem.
Vēl skolā pilnīgi nelabvēlīgs stāvoklis ar ūdens apgādi, apgaismošanu un apkurināša­nu, kurš nopietni apdraud skolas stāvokli tuvākos mēnešos, tiklīdz iestāsies aukstās, īsās ziemas dienas. Skolā ir ūdensvads kurš ar nelielu remontu būtu savedams kar­tībā. Ar skolas līdzekļiem jau izlabots sūk­nis un iegādāts iekšdedzes motors ūdens sūknēšanai (ar ko varēs zāģēt arī malku), bet tā kā ūdens apgāde visā Dundagā nav noorganizēta, tad skola atkal paliek viena savā cīņā par ūdeni — nav, kas skolai pa­līdzētu šo ūdens apgādes jautājumu atrisi­nāt ne tikai skolas, bet arī visu Dundagas iedzīvotāju labā. Pašreiz skolai pieved ūdeni ar zirgu un uzglabā to ūdensvātīs skolas pagalmā. Nosodāma tādā pasīva izpildu ko­mitejas un vietējo iestāžu izturēšanās pret skolas iekārtošanu. Visa Dundagā vēl nav noregulēts jautājums arī par elektriskās strāvas avota izmantošanu. Jājautā, kas tur par lietu? Bet atbilde ļoti vienkārša — nav malkas, ar ko atdzīvināt sastingušo enerģijas avotu. Te atkal atzīmējams liels mīnuss vadošo iestāžu darbā. Vai Dundagas apkārtnē trūkst mežu? Ir lielas mežu platības, ti­kai nav( kas parūpētos par malkas sagādi un piegādi. Gaismas iztrūkuma dēļ cieš arī pati izpildu komiteja, kuras tiešajos pienākumos ietilpst atbildība par skolas iekārto­šanu. Skolas cerības ir tās, līdz šim aktīvais šefs — pienotava, ka tā ar savas strāvas avotu palīdzēs skolai atrisināt apgaismoša­nas jautājumu, bet kā redzams, strāvas avots vēl ilgi nesūtīs saviem patērētājiem elektrisko gaismu. Paša skolā vēl nav sa­vesta kārtībā instalācija attiecīgo speciā­listu trūkuma dēļ.
Jau sākās pelēkās rudens dienas, kad klases kļūst mitri drēgnas un rodas nepiecie­šamība tās apkurināt, bet skola vēl nav re­dzējusi ne pagales malkas. Bērnu vecāki un skolotāji ir izcirtuši 140 sterus malkas, pret ko virsmežniecība solījusi sausu malku. Taču apriņķa kurināmā sagādes pārvalde vel nav parūpējusies šo malku izpirkt, bet vietējā izpildu komiteja nav noorganizējusi tos piegādi skolai!
Skolas darbu traucē arī mācības līdzekļu un grāmatu trūkums, sevišķi vecākām kla­sēm. Trūkst burtnīcas, rakstāmlietas (spal­vas!). Rakstāmo krītu pagatavo pati skola mājas apstākļos.
Jāatzīmē, ka pati skola parūpējusies par skolnieku ērtāku iekārtošanos. Noorgani­zēta kopmītne 150 audzēkņiem, kuri nākuši no tālākām lauku mājām. Ir noorganizēts un darbojas kopgalds, kurš bāzējas uz da­lībnieku līdzekļiem. Skolnieki paši savam kopgaldam ievākuši 4 mucas sēņu, no sa­lasītām ogām Ievārījuši 2 mucas ievārī­juma.
Ir arī sarkanais stūrītis, kurš pašreiz vēl organizācijas stadijā. Iegādāts sarkanais audekls dekorēšanai, tiek ierāmētas Staļina, Ļeņina un citas ģīmetnes, sakārtota litera­tūra.
Pie skolas pastāv pionieru organizācija, kura gan darbojas vāji.
E. Lūse.
Vispusīgu palīdzību skolai (Brīvā Venta, 04.10.1945.)

Avots: Brīvā Venta (04.10.1945.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s