Brīdis Dundangas ciema padomē (1948.)

Laikraksta “Brīvā Venta” 1948. gada 1. jūnija numurā ir publicēts P. Kausa raksts par pieredzēto Dundangas ciema padomē.

Brīvā Venta (01.06.1948.)
Brīdis Dundangas ciema padomē
KĀ ATRAST CIEMA PADOMI
Pilsētniekam kādreiz var ie­šauties prātā doma: kā gan ve­das darba lauku ciema pado­mē? Ja nu viņš iebraucis Dundangā, protams, viņš pajautā nakts dežūru beigušajai saka­ru nodaļas darbiniecei:
— Vai tālu līdz tuvākajai ciema padomei?
Viņa pasmaida un nevilcino­ties atbild:
— Nē! Nedaudz tālāk, tad pa kreisi tanī dzeltenajā mājā ir Dundangas ciema padome.
Ieinteresētais cer atrast pa­domes ēku aizslēgtu, jo vēl agrs un darba laiks nevar būt sācies, tomēr pieviļas.
VISI SAIMNIECISKIE KĀRTOJUMI VIENĀ REĢISTRĀ
Ciema padomes sekretārs Herberts Kleinhofs jau re­ģistrē lopkopības produktu piegādes kvītis. Šis darbs vi­ņam brīnišķi veicas. Viņš pa­šķirsta tikai pašizgatavotās re­ģistra burtnīcas lielās, sagrafētās lapas, un viss tikpat kā uz delnas.
Vienas lapas pašķīriens jau parāda vesela ciema produktu piegādātājus. Tur ierakstīts katras saimniecības, katra pro­dukta veida piegādes gada un ceturkšņu plāns un atzīmēts, cik jau pievests. Attiecīgos grafējuma lodziņos skatāma saimniecību zemes platība un lopu skaits. Rezervētajās tuk­šajās ailēs rudenī ierakstīs, cik katra zemnieks piegādās valstij graudus, kartupeļus un citus ražojumus.
Dažas tukšas ailes lopkopī­bas produktu grafējumā no­rāda, ka ir arī gardieņi, kuri nav vēl sākuši pievest pienu, gaļu vai olas.
— Tukšās vietas manas acis atrod ātri. Tad nekavējoties painteresējos tieši saimniecībā, kādēļ nav sākta piegāde, — paskaidro b. Kleinhofs. — Dažos gadījumos izrādās, ka zemkopji jau sākuši nodot, tikai aiz paviršības nav paspē­juši kvītis reģistrēt. Lai vilci­nāšanos izskaustu, vairākkārt par to atgādināts apkārtrakstā.
Nejaušs reģistra pašķīriens skatam atklāj, ka Lauku cie­mā 47 saimniecībās. Atzīmējums lapas augšējā stūrī saka, ka tur desmita pilnvarotais ir Kārlis Brūvers. Vēl acu pametiens, un sarkanā svītriņa gra­fējumā vērš uzmanību uz to, ka desmita pilnvarotais b. Brū­vers „Sauleskalnos”, nodo­dams 130 kg gaļas, pārsniedzis gada normu par 6 kilogramiem. Nākošā sarkanā atzīme liecina, ka viņš pārsniedzis arī olu piegādes plānu, un skaitlis piena nodalījumā norāda, ka te tāpat līdz plāna izpildei nav tālu.
Nākošajā lapas pusē atzī­mēts Brīvības ciems, kur divi desmitu pilnvarotie — Fricis Jankevics un Fricis Emerbergs. Pirmajam darbības lokā 14, otram — 15 saimniecības.
Nav grūti reģistrā ieraudzīt sarkanās svītriņas un uzzināt, ka deputāts Kārlis Nierliņš „Tīrumos” 112 kg vietā piegād­ājis valstij 160 kg gaļas un izpildījis arī olu un vilnas pie­gādes gada plānu.
Dundangas centram ierādī­tajā lapas pusē atkal sarkanais atzīmējums aicina izlasīt saka­ru nodaļas priekšnieka Kārļa Līduma vārdu, kas 300 litru vietā nodevis 324 litrus piena.
Tālāk piezīme rāda, ka no Āžu ciema Marta Arkelbalstiņa pārcēlusies uz Saudagas ciemu un viņai šeit saistības nav jākārto.
Tas viss skatāms ciema pa­domes vienā universalreģistrā!
PADOMES MĀJĀ KATRS LABPRĀT IEGRIEŽAS
Ciema padomē lopkopības produktu piegādes kvīšu reģis­trētāji nāk un iet. Sekretars b. Kleinhofs apbrīnojami ātri saskaita jaunpienestos ciparus. Ailēs izdzēš vecās atzīmes un viegli ieraksta jaunos skaitļus. Lai nākošreiz nepiereģistrētu kvītis otrreiz, viņš izdara to otrā pusē atzīmi.
Ierodas arī 81 gadu vecā Emma Reinholde no Āžu cie­ma „Jaunlaukieim”. Sekretārs b. Kleinhofs viņu laipni sa­ņem:
— Kas jums, māmiņ, vai pēc apkārtraksta? Tad piesēdieties, vēl drusku jāpagaida, kamēr atnesīs no izpildkomitejas.
Vecā māmuļa labprāt apsē­žas, jo daudzie darba gadi pra­sa atpūtu. Viņa tomēr vēl ie­vērojami mundra, sēž taisni kā svece un uzsāk dzīvu sarunu. No dzīves daudz kas ko pieminēt un pastāstīt. Viņa ar mei­tu, kura slimības dēļ arī nav visai spēcīga, apsaimnieko ne­lielo zemes platību.
— Kas man tagad ko sūdzē­ties! — vecīte stāsta. — Ta­gad dabūju zemi. Nu jau ir la­bi! Vācieši gan mūs aizdzina uz Miķeļtorni. Puskaili dabū­jām aiziet, sacīja, ka vedīšot uz „faterlandi”. Bet tagad man pašai sava gosniņa. Nodo­du arī valstij pienu. Es negai­du,— viņa turpina,— lai nāktu man atgādināt. Labāk pati pir­mā visu nolīdzinu. Arī valsts aizņēmumam par 100 rubļiem parakstījos, tūlīt samaksājot.
Pieminot vācu okupācijas grūtās dienas, vecās acis kļūst valgas. Tomēr drīz vājumu pārspēj gaišs smaids, jo viņa ir apmierināta ar mostošās dzī­ves labākajiem apstākļiem. Vi­ņa tic vēl saviem spēkiem un iespējai radīt nākotni arvien pilnīgāku. Sirmgalves spraigie vārdi nešaubāmi modina ener­ģiju arī daudzos pārējos.
PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS
Ierodas apmeklētāji pie cie­ma padomes priekšsēdētāja Alfrēda Kalera. Tiem jāuzgai­da, jo b. Kalers aizkavējies pa­gasta izpildkomitejā.
Dundangas ciema padomes priekšsēdētājs Alfrēds Kalers

Dundangas ciema padomes priekšsēdētājs Alfrēds Kalers

Pēc aptaujāšanās tālrunī sekretārs b. Kleinhofs var pa­ziņot:
— Priekšsēdētājs jau sēžas uz divriteņa un tūlīt būs klāt.
— Jā, darba laiks karsts, nevar ilgi gaidīt, — saka de­putāts b. Mitlers.
Viņš nepaspēj turpināt sarunu, kad steidzīgiem soļiem ienāk b. Kalers.
— A, kas par saimi saradu­sies, sveicināti, — viņš skarbu balsi, bet laipnu seju vienā lai­dā nosaka un jau apsēdies savā vietā pie galda:
— Nu, tad visi pēc kārtas, vai arī kam steidzīgāk!
Maz mirkļos viņa priekša izaug dokumentu kaudzīte. Katrs izsaka savu vajadzību un sniedz kvītis, pārskatus un dokumentus, kurus priekšsē­dētājs pārlūko un izteic slē­dzienus, norādījumus un pa­mācības.
Viņš griežas pie zemnieka b. Janberga un aizrāda viņam, ka tagad gan vajadzētu aiz­braukt meža un izcirst pagasta malkas piciņu, kas vēl atliku­sies.
Uzrunātais vēl stostās, itkā nesaprazdams: — Nu ja, bet…
— Veselība tev tak laba un muskuļi, lūk, kādi, — b. Ka­lers savelk savas rokas musku­li un pastiepj vēl piedurkni uz augšu, iztaisot nozīmīgu sejas grimasi.
Arī b. Janbergs tīri automā­tiski ķer labo roku pie kreisās muskuļiem un patausta.
— Tā jau ir gan, — viņš ap­stiprina un pievienojas priekš­sēdētāja domām, ka malka tie­šām jāizcērt nekavējoties. To arī viņš izdarīs.
Priekšsēdētāja b. Kalera ru­nai vienmēr aužas cauri viegls humors, izsaucot arī tādas pa­šas atbildes. Tīri kā jokojot nopietnās saimnieciskās lietas nokārtojas laipnā vienprātībā. Ciema padomes telpās atskan jautrība, un darbaļaudis aiz­iet patīkami uzmundrināti.
Pienākusi arī deputātā b. Mitlera kārta. Viņš lūdz, vai nevarētu ar gaļas piegādi vēl pagaidīt.
— Gribu uzbarot suķi, tad iztrūkstošo piegādāšu cūkas gaļā.
Kad turpat strādājošais sa­gādes aģents b. Sivickis nepro­testē, priekšsēdētājs pielaižas:
— Labi. Bet vai tu nevarē­tu nozāģēt un atvest divus sta­bus, citādi nevaram ciema pa­domes jaunajām telpām pie­vilkt tālruni. Laika jau pāriet uz turieni.
Vai tad jau šodien? — deputāts atjautā.
— Kā tad, šodien! Jūdz ti­kai zirgu!
Biedrs Mitlers, neskatoties uz laika trūkumu, deva piekrī­tošu atbildi.
Beigās abi vienojas, ka rīt stabus pievedīs. Tālruņa pār­stādīšana vairs nekavēsies.
GRIB BŪT VIENMĒR PRIEKŠGALĀ
Ja pajautā Dundangas pa­gasta izpildkomitejas priekš­sēdētājam b. Lauzmanim, kā­da ciema padome vislabākā pa­gastā, viņš nekavējoties atbild:
— Varu minēt trīs: Dundan­gas, Vīdāles un Plintiņu cie­mu padomes. Dundangas cie­ma padomes priekšsēdētājs b. Kalers cenšas vadīt sava cie­ma ļaudis visos valstiskajos darbos pirmajās rindās.
Kokmateriālu sagādi viņi iz­pildījuši pirmie. Pavasara sēju veikuši ar 10% uzviju. Paš­reiz arī lopkopības produktu piegādē viņi iet pārējo Dun­dangas pagasta ciemu avan­gardā.
Par Dundangas ciema pado­mi visi saka to labāko. Tādēļ atliek vēl tikai pievienot cie­ma padomes priekšsēdētāja b. Kalera vārdus:
— Citādi nemaz nedrīkst būt: Dundangas centram vienmēr jāiet priekšgalā!
 P. Kauss.
Brīdis Dundangas ciema padomē (Brīvā Venta, 01.06.1948.)

Avots: Brīvā Venta (01.06.1948.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s