Debates par pagasta budžetu (1948.)

Laikraksta “Brīvā Venta” 1948. gada 13. maija numurā ir publicēts raksts par to, kā Dundangas pagastā izlieto un kā vajadzētu izlietot budžetu.

Brīvā Venta (13.05.1948.)
Debates
Dundangas izpildkomite­jas priekšsēdētājs deputāts b. Lauzmanis apskatīja pa­gasta budžeta sumas. Viņš aizrādīja, ka Dundangas pa­gastā ir 44 budžeta iestādes, kādēļ arī apzinīgi un parei­zi vajadzēs budžetu izlietot. Dundangas vidusskolas un izpildkomitejas ēku remon­tiem naudas nepietiek.
Deputāts b. Burkevics sniedza paskaidrojumu, ka šādiem pasākumiem ir at­ļauts nosacīt pašaplikšanas nodokli, vispirms sastādot izdevumu projektu un tad šo jautājumu dodot izlemšanai darbaļaužu deputātu pado­mēm.
Radās jautājums arī par to, ka Dundangai grūti būs realizēt 13.000 rubļu lielo kino ienākumu. Stacionarā kino uzstādīšana ieilgusi. Lai gan aparatūra kārtībā, tomēr kinofikacijas pārstāv­ja vilcināšanās dēļ uzstādīšana kavējas.
Biedrs Lauzmanis un depu­tāti no pārējiem pagastiem sūdzējās arī par ceļojošā kino nesekmīgo darbību. No tā iedzīvotāji negūst vajadzīgo kulturālo atpūtu, jo kino apkalpes strādā nolai­dīgi.
Deputāts b. Šulcs aizrādī­ja, ka turpmāk stingri jākon­trolē, lai stacionaro kino tiešām nekavējoties uzstādī­tu un ceļojošais kino strādā­tu priekšzīmīgi.
Jāgādā, lai budžetu reali­zētu dzīvē. Par to jācīnās kā apriņķa padomes, tā pagastu un ciemu padomju deputā­tiem.
Apriņķa sociālās nodroši­nāšanas nodaļas vadītāja de­putāte b. Uzkalne apliecinā­ja, ka vēl nekad vecie dar­baļaudis, invalidi nav tik la­bi apgādāti kā pašreiz. Pāris pēckara gados invalidu na­mi pilnīgi pārvērtušies. Viņu iemītnieki labi apgādāti ar uzturu, inventāru, rūpīgi ap­kopti, un ieturēta priekšzī­mīga tīrība. Piešķirtie bu­džeta līdzekļi — 864 tūkstoši rubļu — sadalās uz 4,5 tūkstošiem rubļu gadā kat­ram invalidam.
Pēc vienbalsīgas apriņķa budžeta apstiprināšanas de­putāti b. b. Šulcs un Cepurītis aizrādīja, ka šogad bu­džeta līdzekļu realizēšanā jāievēro vislielākais saimnieciskums. Nedrīkst vairs atkārtoties pagājušā gada kļūdas, kad bezsaimnieku mantas, tāpat arī budžetā tautas labklājības uzlaboša­nai paredzētās sumas iz­saimniekotas savtīgos nolū­kos.
Uzņēmumu, iestāžu un no­daļu vadītājiem jāpārbau­da darbinieku štati, lai tur nebūtu lieku cilvēku un kan­celeju aparatos neatrastos ļaudis ar naidīgu nostāju un pašlabuma tīkotāji.
Budžeta līdzekļu lietpratī­gā izlietošanā rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu un iestāžu vadītāju starpā trūkst sadarbības. Tādēļ arī varēja notikt tāds gadījums, ka komunālā daļa saņēmusi naglas un citas remontiem derīgas mantas, bet tām trūkst tiešo pieprasītāju.
Turpmāk, kopīgi sadarbo­joties, jārīko apspriedes par to, kā realizēt rūpniecības plānu, budžeta ienākumus un izdevumus.
Debates (Brīvā Venta, 13.05.1948.)

Avots: Brīvā Venta (13.05.1948.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s