Priekšvēlēšanu apspriedes aicinājums (1947.)

1947. gada 16. februārī notika Lat­vijas Padomju Sociālistiskās republi­kas Augstākās Padomes vēlēšanas. Piedāvājam iepazīties ar Dundangas 72. vēlēšanu apgabala priekšvēlēšanu apspriedes aicinājumu visiem apgabala vēlētājiem.
Dundangas 72. vēlēšanu apgabala priekšvēlēšanu apspriedes AICINĀJUMS
visiem apgabala vēlētājiem
Biedri vēlētāji,
Ventspils apr. zemnieki, strādnie­ki, zvejnieki, inteliģence!
1947. gada 16. februārī notiks Lat­vijas Padomju Sociālistiskās republi­kas Augstākās Padomes vēlēšanas. Tās mēs varēsim atzīmēt ar Staļina ceturtās piecgades pirmā gada plāna izpildi visā mūsu plašajā dzimtenē, arī mūsu republikā un apriņķī.
Mēs varam lepoties ar lieliem pa­nākumiem sociālistiskās celtniecības laukā un vispārējā tautsaimniecības atjaunošanas un nostiprināšanas dar­bā. Mūsu dzimtenē pirmajā gadā ir atjaunotas Staļingradas un Charkovas traktoru rūpnīcas, atjaunotas vairākas šachtas Donbasā. Daudz sasniegts Dņeprogesa atjaunošanā un visas tautsaimniecības atjaunošanā.
Mūsu republikā dažās tautsaimniecības nozarēs, kur mēs jau sasniedzam un pārsniedzam pirmskara lī­meni, piemēram, kūdras rūpniecībā, 1940. gada līmenis pārsniegts divkār­tīgi. Liepājas „Sarkanais Metalurgs” sasniedzis pirmskara jaudu, Rīgas superfosfātā fabrika jau dod mūsu lauksaimniecībai mākslīgos mēslus. Ar citu republiku palīdzību atjauno­ta Ķeguma spēkstacija, Rīgas spēk­stacijas pirmais posms, vairākas rūpniecības nozares pirms termiņa izpildījušas piecgades pirmā gada plānu.
Mūsu zemnieki laikā izpildīja ob­ligātās labības sagādes plānu un no­deva valstij simtiem tūkstošu pudu labības virs plāna. Šinī darbā ir lie­li nopelni mūsu apriņķa zemniekiem. Ventspils apriņķa zemnieki pirms termiņa nodeva valstij 400 tonnu la­bības virs plāna un tagad pārdod valstij maizes labību.
Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie panākumi sasniegti mūsu valstī smagos pēckara apstākļos. Mūsu valsts cīnās par miera nodrošināša­nu pasaules miermīlīgām tautām. Mūsu valsts parādīja, ka tā spēj aiz­stāvēt ne tikai savas robežas, bet sa­gādāt mieru un drošību arī visām demokrātiskām tautām.
Mūsu valstī nav tādu grūtību, kā­du ir kapitālistiskās valstīs — nav krīžu un bezdarbnieku. Ir dažas grū­tības, bet tās ir pārejošas — grūtī­bas, kas radušās kara postījumu re­zultātā, un tādēļ mums arī jānes da­ži upuri mūsu mīļotās Dzimtenes un tautas labā.
Biedrs Ždanovs savā ziņojumā Lie­lās Oktobra Sociālistiskās revolūci­jas 29. gadadienā teica: „Jāņem vē­rā, ka bez nopietniem upuriem nav iespējams likvidēt smagās kara se­kas — iznīcināto un izpostīto, un atjaunot tautsaimniecību”.
Mūsu darbaļaudis nebaidās grūtī­bu un zem Ļeņina-Staļina karoga soļo uz priekšu pretim labākai nākot­nei, pretim jaunām uzvarām.
Biedri vēlētāji!
Lai atrisinātu šo lielo uzdevumu, lai sasniegtu ceturtās Staļina piecga­des plāna nosprausto mērķi un realizētu b. Staļina norādījumus, ko viņš deva 1946. gada 9. februāra ru­nā par mūsu tālākiem uzdevumiem, nepieciešams, lai mūsu valsts varas orgānā tiktu ievēlēti mūsu tautas labākie dēli un meitas — Ļeņina-Staļina ceļa gājēji.
Mums nepieciešams Ievēlēt tādus cilvēkus, kas būtu, kā teica b. Sta­ļins, „tikpat skaidri un noteikti darbi­nieki kā — Ļeņins, lai viņi būtu tik bezbailīgi cīņā un nesaudzīgi prec tautas ienaidniekiem, kāds bija Ļe­ņins, lai viņi būtu brīvi no katras pa­nikas, no katras līdzības panikai, kad stāvoklis kļūst sarežģīts un pie horizonta manāmas kaut kādas bries­mas, lai viņi būtu tikpat brīvi no katras līdzības pa­nikai, cik brīvs bija Ļeņins, lai viņi būtu tikpat gudri un nestei­dzīgi, kad jāatrisina sarežģīti jautājumi, kur vajadzīga vispusīga orien­tācija un vispusīga visu plusu un minusu apsvēršana, kāds bija Ļeņins, lai viņi būtu tikpat taisni un godīgi, kāds bija Ļeņins, lai viņi tāpat mīlē­tu savu tautu, kā to mīlēja Ļeņins”.
Biedri Dundangas apgabala vēlē­tāji!
Dundangas, Ances, Lonastes, Pu­zes ciemu un Popes pagasta darba zemnieku, zvejnieku, strādnieku un inteliģences kopsapulces izvirzīja kā pirmo deputātā kandidatu Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākajai Padomei latviešu tau­tas labāko draugu — lielo Staļinu, kas gudri un tālredzīgi ved mūsu 200 miljonu tautu no uzvaras uz uzvaru.
Reizē ar biedru Staļinu izvirzīja ar viņa tuvāko līdzgaitnieku, neat­laidīgu cīnītāju par darbaļaužu laimi b. Vjačeslavu Michailoviču Molotovu.
Ar tikpat lielu sajūsmu sapulces izvirzīja arī mūsu Republikas labāko darbinieku LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāju b. Vili Lāci, kas virza mūsu Sociālistiskās Republikas dzīvi tālākam uzplaukumam pa Ļeņina-Staļina ceļu.
Tajās pašās sapulcēs vienprātīgi izvirzīja mūsu labāko kalpotāju no strādnieku un zemnieku vidus b. Emīliju Dāvida meitu Pētersoni, kura pilnīgi atbilst visām padomju darbi­nieka prasībām, ir īsta padomju patriote un cīnās tautas labā.
Šīs kandidatūras vienprātīgi at­balstīja Rindas, Ameles, Modes, Plintiņu un Nevejas ciemu iedzīvotāji.
Biedri vēlētāji!
Dundangas, Ances, Popes un Pu­zes pagastu un ciemu iedzīvotāju pārstāvju apgabala priekšvēlēšanu apspriede piekrīt un atbalsta sapulcē Izvirzītās kandidatūras LPSR Augstā­kajai Padomei un aicina Dundangas apgabala vēlētājus nodot savas bal­sis par tautas labākajiem pārstāv­jiem.
Mēs esam pārliecināti, ka mūsu iz­virzītie deputātu kandidati Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākajai Padomei cīnīsies par priekšā stāvošiem uzdevumiem, cī­nīsies par Staļina ceturtās piecgades realizēšanu, cīnīsies, lai Staļina ce­turto piecgadi izpildītu četros gados, par Padomju Latvijas tālāku zelšanu, par latviešu kultūras attīstību, nacionalu pēc formas, socialistisku pēc satura, par Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas ekonomiskas va­renības tālāku nostiprināšanu, par mieru un drošību latviešu tautai.
Dārgie biedri!
Zvērēsim biedram Staļinam strā­dāt, nenolaižot rokas, priekšzīmīgi izpildīt visus boļševiku partijas un Padomju valdības uzdevumus, neno­gurstoši kāpināt darba ražību.
Izvērtīsim plašu sociālistisko sa­censību par godu Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes vēlēšanām, par slavu mūsu varenajai Dzimtenei.
Ieslēdzoties sociālistiskā sacensī­bā par godu Augstākās Padomes vēlēšanām, izpildīsim valsts obligātā labības iepirkuma plānu janvarī un meža materialu izciršanas un iz­vešanas plānu līdz Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākas Padomes vēlēšanām, kas notiks 1947. gada 16. februārī.
Aicinām jūs visus nodot savas balsis par mūsu izvirzītiem tautai uzticīgiem kalpiem Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Augstāka­jai Padomei.
VISI KA VIENS IESIM 16. FEB­RUARI PIE VELĒŠANU URNĀM!
VISI KA VIENS ATDOSIM SA­VAS BALSIS PAR KOMUNISTU UN BEZPARTEJISKO BLOKA KANDIDATIEM! ATZĪMĒSIM VĒLĒŠANAS AR JAUNAM DARBA UZVARAM!
Dundangas 72. vēlēšanu apgabala priekšvēlēšanu apspriedes aicinājums visiem apgabala vēlētājiem (Brīvā Venta, 13.01.1947.)

Avots: Brīvā Venta, (13.01.1947.)

Jautājumus, ierosinājumus vai informāciju ar kuru Jūs gribētu padalīties, sūtiet uz: dundagasvesture@gmail.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s