1940.-1989.

1940. gads
Mazirbē uzbūvē jaunu skolas ēku.
1941. gads
14.06. Arestē un izsūtīta vairāk nekā 130 Dundagas pagasta iedzīvotājus >>.
1942. gads
14.11. Dundagā atver dezinfekcijas ēku ar pirti >>.
1943. gads
Beidz darboties “Baltā skola” (1874.-1943.).
Vācu okupācijas varas iestādes noņem un aizved no Dundagas luterāņu baznīcas zvanu.
1944. gads
Latviešu leģiona karavīri Dundagā nodibina kori, kura diriģēšanu uzņemas Roberts Zuika >>.
1945. gads
Nodibina Dundagas slimnīcu ar 15 gultas vietām.
03.09. Dundagas pilī mācības uzsāk vidusskola.
02.11. Izveido Dundagas, Ģibzdes, Kaļķu, Kolkas, Mazirbenieku, Nevejas, Plintiņu un Vīdales ciemus.
1946. gads
01.04. Jaundundagā ierīko slimnīcu.
1948. gads
05. “Prometejā” darbu atsāk ķieģeļnīca >>.
1949. gads
Dundagā nodibina bibliotēku.
31.12. Likvidē Dundagas pagastu un izveido Dundagas rajonu, kurā ietilpst Ances, Dundagas, Ģibzdes, Īves, Kaļķu, Kolkas, Lielirbes, Lonastes, Mazirbenieku, Nevejas, Plintiņu, Rindas, Vīdales un Ziedoņa ciemi. Likvidēts (30.03.1956.) >>.
1950. gads
Dundagas slimnīcā izbūvē 3. stāvu.
21.02. Ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu Dundagu pārveido par strādnieku ciematu, tas kļūst par Dundagas rajona centru.
06. Dundagā uzceļ jaunu estrādi ar vietām vairāk kā 600 dziedātājiem un soliem 1600 skatītājiem >>.
08.09. Nodibina Dundagas ciemata darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komiteju (tā skaitās 3 km rādiusā ar apmēram 1600 iedzīvotājiem, bez lauku teritorijas).
12. Vīdalē sāk darboties bibliotēka.
1951. gads
01. Kaļķos sāk darboties bibliotēka.
Dundagas slimnīcai piebūvē 3. stāvu.
1952. gads
Dundagas ciemata teritorijai pievieno Dundagas ciema padomes lauku teritoriju ar apmēram 600 iedzīvotājiem.
07.04. Dundagas rajons iekļaujas Liepājas apgabalā. Vēl tika izveidots Rīgas un Daugavpils apgabali. Republikas nelielās teritorijas dēļ šis papildinājums pēc gada (21.04.1953.) tika atzīts par lieku.
1954. gads
Dundagā nodibina bērnu bibliotēku.
1955. gads
09.-10.07. Dundagā norisinājās Dundagas rajona Dziesmu svētki, kas bija veltīti Padomju Latvijas XV gadadienai >>.
01.09. Mācības uzsākas Dundagas  “Mazajā skolā” Saules ielā 8.
12. Kolkā Ziemassvētkos atklāj klubu.
1956. gads
Dundagas ciemata teritorijai pievieno Ģibzdes, Ziedoņu un Plintiņu ciema padomes ar apmēram 700 iedzīvotājiem.
30.03. Likvidē Dundagas rajonu. Teritoriju iekļauj Talsu un Ventspils rajonos.
1957. gads
Izveido Dundagas ciemata bibliotēku.
Šlīteres dabas pieminekli pārdēvē par Slīteres valsts rezervātu.
1961. gads
Mazirbes skolā atver 8.kalsi (8-gadīgā skola darbojas līdz 1970. gadam).
Kolkā ekspluatācijā nodod jauno skolas ēku.
23.12. Dundagas strādnieku ciematu pārdēvē par Dundagas pilsētciematu.
1964. gads
Atsavina Mazirbes baznīcu.
Slēdz Kubalu skolu (1843.-1964.).
1965. gads
14.05. Dundagā pie luterāņu baznīcas atklāj pieminekli četrpadsmit 1905. gada cīņās kritušajiem dundadzniekiem >>.
1969. gads
Nojauc bijušo Dundagas doktorāta ēku Dakterlejā. >>
1970. gads
Dundagā pie pils un Komjaunatnes ielas (tagad Pils ielas) sāk ierīkot skvēru >>.
Nevejā likvidē skolu.
Lieldienās aizdedzina Mazirbes baznīcu. Izdega ērģeļu luktas ziemeļu stūris.
Mazirbes skolas ēkā atver Mazirbes internātpalīgskolu.
1971. gads
Apvieno kolhozus “Oktobra revolūcija”, “Dundaga”, “Jaunā gvarde” un “Zelta vārpa”, jaunizveidoto saimniecību nosauc par kolhozu “Dundaga” >>.
1972. gads
Izveido Kubalu skolas muzeju.
1973. gads
02.05. Dundagā skvērā pie pils un Komjaunatnes ielas (tagad Pils ielas) atklāj 2 piemiņas plāksnes >>.
1975. gads
Dundagas vidusskolu no pils pārceļ uz jauno skolu Talsu ielā 18.
1976. gads
Kaļķos slēdz skolu.
1977. gads
Rudenī Mazirbē nodeg vecā (1888. gadā celtā) skolas ēka, sāk būvēt skolotāju dzīvojamo ēku.
1978. gads
Mazirbē pabeidz celt skolotāju dzīvojamo ēku.
Mazirbē atklāj skolas muzeju “Rāndāli”, kurā savākti lībiešu etnogrāfiskie priekšmeti.
1980. gads
Dundagā uzbūvē attīrīšanas iekārtas.
Dundagas pilī Ēvalda Mugurēviča vadībā sāk arheoloģiskos izrakumus.
1981. gads
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta arheoloģijas nodaļas vadītājs Ēvalda Mugurēvičs saliņas (Klanadārzs) galā izdara nelielus pārbaudes rakumus.
1983. gads
Pēc Kultūras ministrijas Pieminekļu aizsardzības pārvaldes pasūtījuma apseko Mazirbes baznīcas nesošās konstrukcijas un telpu tehnisko stāvokli, izstrādā baznīcas restaurācijas darbu projektu (autors A. Barbars, arhitekte R. Valtere).
1984. gads
24.04. Dundagā Talsu ielā 7 atklāj bērnudārzu.
Mazirbes internātskolas direktors noslēdz līgumu ar Talsu agrorūpniecisko apvienību, kolhozu “Dundaga” un Slīteres rezervātu par nepieciešamo darbu veikšanu tornī, jumtā, kā arī jaunu logu un durvju izgatavošanu.
1987. gads
06. Dundagā notiek brīvdabas izrāde “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” >>.
1988. gads
11.06.-12.06. Dundagā atkārtoti izrāda brīvdabas izrāde “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” >>.
04.09. Atklāj izremontēto Mazirbes baznīcu – koncertzāli >>.
Sāk darboties Dundagas radio un TV stacija >>.
Dundagas pilī atver mūzikas skolas filiāli.
No Dundagas luterāņu baznīcas jumta noņem vecos koka dēlīšus un torni apvelk ar skārdu.
1989. gads
25.03. Dundagā pie aptiekas atklāj piemiņas vietu represētajiem (Šķeltais akmens) >>.
06.08. Līvu svētku rīta dievkalpojumā, kuru vadīja lībiešu izcelsmes mācītājs no Somijas Edgars Vālgamā iesvētīja Somijā izgatavoto Līvu savienības karogu.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s